Spiraliser HANDY, 3 blades

Animated publication

Spiraliser, 3 blades / Spiralizér, 3 čepele Spiralizzatore, 3 lame

Espiralizador, 3 cuchillas Espiralizador, 3 lâminas

Spiralschneider, 3 Schneideaufsätze Spiraliseur, 3 lames / Spiralizer, 3 ostrza Špiralizér, 3 čepele / Спирализатор, 3 лезвия

7

8

9 10 11

12

6

2

14

1 4

3

13

5

a

b

c

1. Base / Základna / Base / Base / Base / Unterteil / Base / Podstawa / Základňa / Основание 2. Suction cup / Přísavka / Ventosa / Ventosa / Ventosa / Saugnapf / Ventouse / Przyssawka / Prísavka / Присоска 3. Suction cup handle / Rukojeť přísavky / Maniglia della ventosa / Tirador de la ventosa / Pega da ventosa / Griff für den Saugnapf / Poignée de la ventouse / Rękojeść przyssawki / Rukoväť prísavky / Держатель присоски 4. Space for storage box / Prostor pro zásobník / Spazio per lo scomparto delle lame / Espacio para caja de las cuchillas / Espaço para recipiente / Aufbewahrungsfach für den Halter / Bac à aliments / Miejsce na zasobnik / Priestor pre zásobník / Пространство для контейнера 5. 3 blades / 3 čepele / 3 lame / 3 cuchillas / 3 lâminas / 3 Schneideaufsätze / 3 lames / 3 ostrza / 3 čepele / 3 лезвия a) noodles / nudličky / noodles / tallarines / noodles / Nudeln / nouilles / wstążki / rezance / лапша b) spaghetti / špagety / spaghetti / espaguetis / esparguete / Spagetti / spaghettis / nitki / špagety / спагетти c) spiral chips / spirálové plátky / chips a spirale / espirales / espirais / Spiralscheiben / spirales de fruits et de légumes / spirale / špirálové plátky / спиральные дольки 6. Storage box for blades / Zásobník na čepele / Contenitore per riporre le lame / Caja de almacenamiento para las cuchillas / Recipiente para guardar as lâminas / Aufbewahrungsfach für Klingen / Boîte à lames / Zasobnik na ostrza / Zásobník na čepele / Контейнер для лезвий 7. Blade in place / Nasazená čepel / Lama inserita / Cuchilla en su sitio / Lâmina em uso / Aufgesetzte Klinge / Lame ajustée / Zamontowane ostrze / Nasadená čepeľ / Прикрепленное лезвие 8. Blade ring / Kroužek čepele / Anello della lama / Anilla de la cuchilla / Anel da lâmina / Ring des Schneideaufsatzes / Anneau de lame / Krążek ostrza / Krúžok čepele / Кольцо лезвия 9. Tailstock / Koník / Contropunta / Contrapunto / Suporte / Führung / Poupée / Konik / Koník / Упор 10. Spindle with spikes / Vřeteno s trny / Disco blocca ortaggi / Eje con pinchos / Fuso com picos / Spindel mit Dornen / Broche à piques / Dysk z kolcami / Vreteno s tŕňmi / Вал с шипами 11. Crank handle / Klika / Manovella / Manivela / Manivela / Kurbel / Manivelle / Korbka / Kľuka / Ручка 12. Tailstock handle / Rukojeť koníku / Maniglia della contropunta / Manivela del contrapunto / Pega do suporte / Führungsgriff / Poignée de la poupée / Rękojeść konika / Rukoväť koníka / Рукоятка упора 13. Tailstock lock / Pojistka koníku / Blocco della contropunta / Bloqueo del contrapunto / Fecho do suporte / Sicherung der Führung / Verrou de la poupée / Zabezpieczenie konika / Poistka koníka / Предохранитель упора 14. Dish / Miska / Vassoio / Recipiente / Reservatório / Schale / Bol / Naczynie / Miska / Миска

10

11

12

13

14

15

A Instructions for use Characteristics

Spiraliser HANDY is excellent for preparing vegetable and fruit spirals from potatoes, zucchinis, cucumbers, carrots, beetroots, white radishes, kohlrabi, onions, celery, parsley, bell peppers, apples and pears . It comes with 3 blades for preparing noodles (about 2 × 3 mm), spaghetti (about 3 × 6 mm) and spiral chips (1.5 mm thick, width depends on the fruits/vegetables used) . Before first use Disassemble the spiraliser before first use. Remove the dish, the storage box with 2 blades and the inserted blade from the base . Open the storage box and remove the blades . Push the tailstock lock downwards and pull it out of the spiraliser . Remove the crankshaft and spindle with spikes from the tailstock and pull out the handle . Wash all parts of the spiraliser under running water, leave to dry and assemble again. Insert the handle into the tailstock with the grooves facing downwards . Securing the spiraliser to the working surface Place the spiraliser parallel to the edge of a clean, smooth and non-porous surface . Press the suction cup holder downwards and secure the spiraliser to the working surface . Useful hint: To firmly secure the spiraliser to a porous or uneven surface or surface that is not perfectly smooth, such as wood, laminated boards, artificial stone, ceramics, etc., use Superadhesive mat HANDY (art. 643589) – available at your retailer.

Application Insert the chosen blade into the spiraliser

and place a suitable container under the blade.

8 /

Slightly pull the tailstock handle towards yourself until it snaps into position . Remove impurities, green ends and tough skins from vegetables and fruits; remove stems from apples and pears. Cut long vegetables such as white radishes and carrots into parts not longer than 12 cm . Press the wider end of the vegetable or fruit onto the spindle with thorns , seize the tailstock by the handle, move towards the handle and thread the centre of the other end of the vegetable onto the blade ring . Cutting spirals Continuously press the tailstock handle towards the blade and rotate the crankshaft ; the spirals will fall into the prepared vessel. Cleaning Remove the dish from the spiraliser after use and pour out any contained juice . Disassemble and wash the spiraliser after use; all parts except for the base with the suction cup are dishwasher safe. Storage Insert the storage box with the blades into the spiraliser and push the tailstock towards the storage box. Both parts are held in place using magnets . 3-year warranty A 3-year warranty period applies to this product from the date of purchase. The warranty never covers defects: - due to improper use incompatible with the Instructions for use, - resulting from an impact, fall or mishandling, - due to unauthorised repairs of, or alterations to, the product. In case of a justified complaint please contact your retailer or any of the TESCOMA service centres listed at www.tescoma.com .

/ 9

S Návod k použití Charakteristika

Spiralizér HANDY je vynikající pro přípravu zeleninových a ovocných spirál z brambor, cuket, okurek, mrkve, červené řepy, bílé ředkve, kedlubny, cibule, celeru, petržele, papriky, jablek a hrušek . Je dodáván se 3 čepelemi pro přípravu nudliček (cca 2 × 3 mm), špaget (cca 3 × 6 mm) a spirálových plátků (tl. 1,5 mm, šířka podle druhu ovoce či zeleniny) . Před prvním použitím Před prvním použitím spiralizér rozložte. Ze základny vyjměte misku, zásobník s 2 čepelemi a používanou čepel . Zásobník otevřete a čepele z něj vyjměte . Pojistku koníku stlačte dolů a vysuňte jej ze spiralizéru . Z koníku vyjměte kliku, vřeteno s trny a vysuňte rukojeť . Všechny části spiralizéru umyjte pod tekoucí vodou, nechte oschnout a složte zpět. Rukojeť vložte do koníku drážkami dolů . Přichycení na plochu Spiralizér umístěte na vyčištěnou hladkou a neporézní plochu , podélně k jejímu okraji. Rukojeť přísavky stlačte dolů a spiralizér na pracovní plochu upevněte . Dobrý tip: Pro pevné přichycení spiralizéru na porézní, nerovný nebo nedokonale hladký povrch, např. na dřevo, lamino, umělý kámen, keramiku apod. používejte Superpřilnavou podložku HANDY (art. 643589) , žádejte u svého prodejce.

Použití Do spiralizéru vložte zvolenou čepel

a pod ni umístěte vhodnou nádobu. Rukojeť koníku

povytáhněte směrem k sobě, dokud nezacvakne . Zeleninu a ovoce zbavte nečistot, natí a tuhé slupky, z jablek a hrušek odstraňte stopky. Dlouhou zeleninu, např. bílou ředkev nebo mrkev, nakrájejte na díly o délce max. 12 cm . Širší konec zeleniny nebo ovoce napíchněte

10 /

na vřeteno s trny

, koník uchopte za rukojeť, přisuňte směrem k čepeli a druhý konec

zeleniny napíchněte středem na kroužek čepele .

Krájení spirál Rukojeť koníku tlačte plynule směrem k čepeli a otáčejte klikou

, spirály padají

do připravené nádoby.

Čištění Po použití vyjměte misku ze spiralizéru a zachycenou šťávu vylijte a umyjte, všechny díly kromě základny s přísavkou jsou vhodné do myčky.

. Spiralizér rozložte

Skladování Zásobník s čepelemi vložte do spiralizéru a přisuňte k němu koník, oba díly jsou přidržovány magnety . 3 roky záruka Na tento výrobek je poskytována záruka 3 roky, počínaje dnem prodeje. Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy: - výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití, - závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací, - na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny. V případě oprávněné reklamace se prosím obraťte na svého prodejce nebo na servisní střediska TESCOMA, kontakt na www.tescoma.cz .

/ 11

G Istruzioni per l'uso Caratteristiche

Lo spiralizzatore HANDY è ideale per preparare spirali di frutta e verdura da patate, zucchine, cetrioli, carote, barbabietole, ravanelli, kohlrabi, cipolle, sedano, peperoni, mele e pere . È provvisto di 3 lame per preparare noodles (circa 2 × 3 mm), spaghetti (circa 3 × 6 mm) e chips a spirale (spessore 1,5 mm, larghezza a seconda della frutta/verdura utilizzata) . Prima del primo utilizzo Smontare lo spiralizzatore prima del primo utilizzo. Rimuovere il vassoio, lo scomparto per le 2 lame e la lama in uso dalla base . Aprire lo scomparto ed estrarre le lame . Spingere verso il basso il blocco della contropunta ed estrarlo dallo spiralizzatore . Rimuovere l’alberino e il disco blocca ortaggi dalla contropunta ed estrarre la maniglia . Lavare lo spiralizzatore in tutte le sue parti sotto acqua corrente, lasciar asciugare e riassemblare. Inserire la maniglia nella contropunta con le scanalature rivolte verso il basso . Fissare lo spiralizzatore al piano di lavoro Posizionare lo spiralizzatore parallelo al bordo di una superficie pulita e non porosa . Premere la ventosa verso il basso e fissare lo spiralizzatore al piano di lavoro . Consiglio utile: Per fissare saldamente lo spiralizzatore al piano di lavoro in caso di superficie porosa o non perfettamente liscia, come legno, superfici laminate, pietra artificiale, ceramica, ecc., utilizzare il Tappetino fissante HANDY (art. 643589) – disponibile presso i rivenditori TESCOMA. Utilizzo Inserire nello spiralizzatore la lama prescelta e posizionare un recipiente adatto sotto la lama. Tirare leggermente la manovella della contropunta verso di sé fino a quando

12 /

scatta in posizione corretta . Mondare la frutta e la verdura eliminando le impurità, le estremità verdi e la buccia dura; rimuovere il picciolo da mele e pere. Tagliare le verdure lunghe in parti di lunghezza non superiore a 12 cm . Premere la parte più larga dell’ortaggio contro il disco blocca ortaggi , afferrare la contropunta, muoverla verso la maniglia ed infilare il centro dell’altra estremità dell’ortaggio sull’ anello della lama . Tagliare a spirale Premere continuamente la maniglia della contropunta verso la lama e girare la manovella ; le spirali cadranno nel recipiente sottostante. Pulizia Togliere il vassoio dallo spiralizzatore dopo l’uso e vuotare da succhi e residui . Smontare e lavare lo spiralizzatore dopo l’uso; tutti i componenti tranne la base con ventosa sono lavabili in lavastoviglie. Conservazione Inserire lo scomparto con le lame nello spazio apposito dello spiralizzatore e premere la contropunta verso lo scomparto. Entrambe le parti sono mantenute in posizione attraverso delle calamite . Garanzia 3 anni Una garanzia di 3 anni si applica al prodotto a partire dalla data di acquisto. La garanzia non copre mai i difetti: - dovuti ad un utilizzo improprio o incompatibile con le Istruzioni per l’uso, - conseguenti ad un impatto, caduta o maltrattamento, - provocati da riparazioni non autorizzate o modifiche apportate al prodotto. In caso di reclamo giustificato, contattare il proprio rivenditore o un centro servizi TESCOMA elencato sul sito www.tescoma.it .

/ 13

H Instrucciones de uso Características

El espiralizador HANDY es excelente para preparar espirales de fruta y verdura de patatas, calabacines, pepinos, zanahorias, remolacha, rábano blanco, colinabo, cebollas, raíz de perejil, apio, pimientos, manzanas y peras . Viene con 3 cuchillas para tallarines (sobre 2 × 3 mm), espaguetis (sobre 3 × 6 mm) y espirales (1,5 mm de grosor, dependiendo de las frutas/verduras utilizadas) . Antes del primer uso Desmontar el espiralizador antes del primer uso. Retirar el recipiente, la caja con las 2 cuchillas y la cuchilla utilizada de la base . Abrir la caja para las cuchillas y retirar las . Presionar el bloqueo del contrapunto hacia abajo y tirar del espiralizador . . Lavar todas las partes del espiralizador bajo el grifo de agua corriente, dejar secar y montar de nuevo. Introducir la manivela en el contrapunto con las ranuras orientadas hacia abajo . Sujeción del espiralizador a la superficie de trabajo Colocar el espiralizador paralelo al borde de una superficie limpia, suave y no porosa . Presionar la ventosa hacia abajo y asegurar el espiralizador a la superficie de trabajo . Consejo útil: Para asegurar firmemente el espiralizador a una superficie porosa o irregular que no está perfectamente lisa, como madera, tablas laminadas, piedra artificial, cerámica, etc., utilizar El mantel superadhesivo HANDY (art. 643589) – disponible en su distribuidor. cuchillas Retirar el mango y el eje con pinchos del contrapunto y tirar de la manivela Utilidad Introducir la cuchilla elegida en el espiralizador y colocar un recipiente adecuado bajo la cuchilla. Tirar ligeramente la manivela del contrapunto hacia usted hasta situarlo en su

14 /

posición . Retirar las impurezas, los extremos y las pieles de las verduras y frutas; retirar los tallos de las manzanas y de las peras. Cortar las verduras alargadas como el rábano blanco y las zanahorias en partes no superiores a 12 cm de largo . Presionar el extremo más ancho de las verduras o frutas sobre el eje con pinchos , agarrar el contrapunto por el mango, mover hacia el mango y ensartar el centro del otro extremo de la verdura en la anilla de la cuchilla . Cortar espirales Presionar continuamente la manivela del contrapunto hacia la cuchilla y rotar la manivela ; las espirales caerán en el recipiente preparado. Limpieza Retirar el recipiente del espiralizador después de su uso y retirar los jugos y residuos . Desmontar y lavar el espiralizador después de su uso; todas las partes excepto la base con la ventosa son aptas para lavavajillas. Almacenaje Introducir la caja con las cuchillas en el espiralizador y presionar el contrapunto hacia la caja. Ambas partes se mantendrán en su sitio con imanes . Garantía de 3 años Un periodo de garantía de 3 años se aplica a este producto desde la fecha de compra. La garantía nunca cubre defectos: - debidos a un uso inapropiado incompatible con las Instrucciones de uso, - resultado de un impacto, caída o manipulación, - debidos a reparaciones no autorizadas, o alteraciones en el producto. En caso de reclamación justificada por favor contacte con su distribuidor o con cualquier servicio técnico de TESCOMA para obtener una lista diríjase a www.tescoma.es .

/ 15

J Instruções de utilização Características

O espiralizador HANDY é ideal para preparar espirais de frutas e legumes de batatas, curgetes, pepinos, cenouras, beterrabas, nabo, rabanetes, cebolas, aipo, salsa, pimentos, maçãs e peras . Vem com 3 lâminas para preparar noodles (cerca de 2 × 3 mm), esparguete (cerca de 3 × 6 mm) e espirais (1,5 mm espessura, a largura depende das frutas/legumes utilizados) .

Antes da primeira utilização Desmontar o espiralizador antes da primeira utilização. Retirar da base

o reservatório

e o recipiente com as 2 lâminas e a lâmina em uso

. Abrir o recipiente e retirar

as lâminas

. Carregar no fecho do suporte e puxar para o retirar

. Retirar a manivela

e o fuso com os pinos do suporte e retirar a pega . Lavar todas as peças do espiralizador com água corrente, deixar secar e montar novamente. Inserir a pega no suporte com as estrias viradas para baixo . Prender o espiralizador à superfície de trabalho Colocar o espiralizador paralelo ao bordo de uma superfície limpa, lisa e não porosa . Pressionar a pega da ventosa e fixar o espiralizador à superfície de trabalho . Conselho útil: Para fixar firmemente o espiralizador a uma superfície porosa, irregular ou que não é perfeitamente lisa, tais como madeira, tábuas laminadas, pedra artificial, cerâmica, etc., use a Base super aderente HANDY (art. 643589) – disponível no seu distribuidor. Utilização Inserir a lamina escolhida no espiralizador e colocar um recipiente adequado sob a lâmina. Puxar ligeiramente na sua direcção a pega do suporte até encaixar

16 /

na posição . Retirar impurezas, pontas e cascas duras de frutas e legumes, retirar as hastes de maçãs e peras. Cortar os legumes longos como as cenouras em pedaços que não excedam os 12 cm . Pressionar a extremidade mais larga do legume ou fruta no fuso com os picos , agarrar o suporte pela pega, em direção à pega e arrastar o centro contrário do legume no anel da lâmina . Cortar espirais Pressionar continuamente a pega do suporte para baixo da lâmina e rodar a manivela . As espirais vão cair no recipiente preparado. Limpeza Depois de utilizar retirar a taça do espiralizador e deitar fora quaisquer restos de sumo . Desmontar e lavar o espiralizador após cada utilização. Todas as peças excepto a base com a ventosa podem ir à máquina de lavar louça. Guardar Inserir o recipiente com as lâminas no espiralizador e empurrar o suporte para o recipiente. Ambas as peças são mantidas no lugar com imãns . Garantia de 3 anos Um período de garantia de 3 anos aplica-se a este produto desde a data da sua compra. A garantia nunca cobre defeitos: - derivados de uso inapropriado incompatível com as Instruções de utilização, - resultado de um impacto, queda ou manipulação indevida, - derivados de reparações não autorizadas, ou alterações no produto. Em caso de reclamação justificada por favor contactar o seu distribuidor ou um centro de serviço TESCOMA referenciado em www.tescoma.pt .

/ 17

D Gebrauchsanleitung Eigenschaften

Der Spiralschneider HANDY ist für die Zubereitung von Gemüse-/Obstspiralen aus Kartoffeln, Zucchini, Gurken, Möhren, Roter Bete, weißem Bierrettich, Kohlrabi, Zwiebel, Sellerie, Petersilie, Paprikaschote, Äpfeln und Birnen hervorragend . Im Lieferumfang sind 3 Schneideaufsätze für die Zubereitung von Nudeln (ca. 2 × 3 mm), Spaghetti (ca. 3 × 6 mm) und Spiralen (1,5 mm Stärke, Breite je nach Gemüse-/Obstsorte) enthalten . Vor dem ersten Gebrauch Vor dem ersten Gebrauch den Spiralschneider zerlegen. Aus dem Unterteil die Schale, den Halter mit 2 Schneideaufsätzen und derzeit eingesetzten Schneideaufsatz herausnehmen . Den Halter öffnen, die Schneideaufsätze herausnehmen . Die Sicherung der Führung herabdrücken, aus dem Spiralschneider ausschieben . Aus der Führung die Kurbel und die Spindel mit Dornen herausnehmen, den Griff ausschieben . Alle Teile des Spiralschneiders unter fließendemWasser spülen, trocknen lassen und zusammensetzen. Den Griff in die Führung einlegen, wobei die Rillen nach unten richten . Auf die Arbeitsfläche befestigen Den Spiralschneider auf eine gereinigte glatte und nicht poröse Fläche aufstellen, wobei der Spiralschneider parallel mit dem Rand der Fläche steht. Den Griff für den Saugnapf herabdrücken , den Spiralschneider auf die Arbeitsfläche befestigen . Guter Tipp: Um den Spiralschneider fest auf eine poröse, unebene, bzw. nicht perfekt glatte Fläche, z.B. Holz, Laminat, Kunststein, Keramik usw. zu befestigen, ist es zu empfehlen, die Stark haftende Unterlage HANDY (Art. 643589) zu verwenden, sie ist bei Ihrem Händler erhältlich.

Gebrauch Den gewünschten Schneideaufsatz in den Spiralschneider einlegen

, darunter ein

18 /

geeignetes Gefäß stellen. Den Griff der Führung in Richtung zum Körper ziehen, bis er einrastet . Gemüse und Obst putzen, Blätter und dicke Schalen, Apfel- und Birnenstiele entfernen. Langes Gemüse wie z.B. weißen Bierrettich auf max. 12 cm lange Stücke schneiden . Das breitere Ende des Gemüse-/Fruchtstücks auf die Spindel mit Dornen aufstechen , den Führungsgriff halten, zum Schneideaufsatz schieben, die andere Seite des Lebensmittels mittig auf den Ring des Schneideaufsatzes drücken . Spiralen schneiden Den Griff der Führung kontinuierlich in Richtung zum Schneideaufsatz drücken und mit dem Kurbel drehen , die Spiralen fallen ins beigestellte Gefäß. Reinigung Nach dem Gebrauch die Schale herausnehmen, den in der Schale aufgefangenen Saft ausgießen . Den Spiralschneider zerlegen und spülen, alle Teile (ausgenommen Unterteil mit dem Saugnapf ) sind spülmaschinenfest. Lagerung Den Halter mit den Schneideaufsätzen in den Spiralschneider einlegen, die Führung dazu schieben, beide Teile werden zusammen durch Magneten gehalten . 3 Jahre Garantie Für dieses Produkt wird eine Garantiefrist von 3 Jahren ab Verkaufsdatum gewährt. Die Garantie erstreckt sich grundsätzlich nicht auf folgende Fälle: - Produktnutzung entgegen der Gebrauchsanleitung,

- Stoß-oder Sturzbeschädigungen, ungerechte Handhabung, - nichtautorisierte Reparaturen und Änderungen am Produkt.

Bei der berechtigten Beanstandung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bzw. an die Servicestellen TESCOMA, die Liste finden Sie auf www.tescoma.de .

/ 19

F Mode d‘emploi Caractéristiques

Le spiraliseur HANDY est parfait pour la préparation des spirales de fruits et de légumes à partir de pommes de terre, courgettes, concombres, carottes, betteraves, radis blanc, choux-raves, oignons, céleris, persil tubéreux, poivrons, pommes et poires . Le produit est livré avec 3 lames pour la préparation des nouilles (environ 2 × 3 mm), des spaghettis (environ 3 × 6 mm) et des spirales de fruits et de légumes (ép. 1,5 mm, selon le type de fruits ou de légumes) . Avant la première utilisation Avant la première utilisation, il est important de démonter le spiraliseur. Retirer de la base le bol, le bac à 2 lames ainsi que la lame d’usage . Ouvrir le bac et retirer les lames . Appuyer sur le verrou de la poupée vers le bas et la retirer du spiraliseur . Retirer la manivelle ainsi que la broche à piques de la poupée et enlever la poignée . Laver tous les composants du spiraliseur sous un jet d’eau, laisser sécher et réassembler l’appareil. Insérer la poignée dans la poupée, les rainures doivent se trouver vers le bas . Fixation sur le plan de travail Placer le spiraliseur sur une surface propre, lisse et non poreuse , en longueur en direction du bord. Appuyer sur la poignée de la ventouse vers le bas et fixer ainsi le spiraliseur sur le plan de travail . Conseil utile : Pour fixer le spiraliseur sur une surface poreuse, irrégulière ou rugueuse, par exemple, le bois, le stratifié, la pierre artificielle, la céramique, etc., utiliser le Support superadhésif HANDY (art. 643589) , disponible auprès de votre revendeur.

Utilisation Introduire une lame dans le spiraliseur

et placer en dessous un récipient approprié.

20 /

Tirer la poignée de la poupée vers soi, jusqu’à entendre son enclenchement . Débarrasser les fruits et les légumes de leurs impuretés, feuilles et peaux dures, ôter la queue des pommes et des poires. Couper les légumes longs, comme le radis blanc ou la carotte, en bâtons d’une longueur de 12 cm au maximum . Faire glisser l’extrémité la plus épaisse du fruit ou du légume sur la broche à piques , attraper la poignée de la poupée, la rapprocher de la lame et introduire l’anneau de la lame au centre de l’autre extrémité du légume. Formation des spirales Pousser progressivement la poignée de la poupée vers la lame en tournant la manivelle , les spirales tombent dans le récipient préparé à cet effet. Nettoyage Après utilisation, retirer le bol et vider le jus . Démonter le spiraliseur et le laver, tous les composants, sauf la base et sa ventouse , peuvent être lavés au lave-vaisselle. Stockage Introduire le bac avec les lames dans le spiraliseur, placer la poupée sur le côté, les deux pièces sont maintenues en place par des aimants . Garanti 3 ans Le présent produit bénéficie d’une garantie de 3 ans à compter de sa date d’achat. La garantie ne couvre toutefois pas les cas suivants : - le produit n’a pas été utilisé en conformité avec le présent Mode d’emploi, - des défauts sont apparus à la suite d’un choc, d’une chute ou d’une mauvaise manipulation, - des modifications ou réparations non autorisées ont été apportées au produit. En cas de réclamation justifiée, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à l’un des centres de service après-vente dont vous retrouverez la liste sur www.tescoma.fr .

/ 21

K Instrukcja użytkowania Charakterystyka

Spiralizer HANDY jest doskonały do przygotowywania warzywnych i owocowych spirali z ziemniaków, cukinii, ogórków, marchwi, buraków, białej rzodkwi, kalarepy, cebuli, selera, pietruszki, papryki, jabłek i gruszek . Spiralizer posiada 3 ostrza do przygotowywania wstążek (ok. 2 × 3 mm), nitek (ok. 3 × 6 mm) oraz spirali (grubość 1,5 mm szerokość w zależności od typu wybranego owocu lub warzywa) . Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem spiralizer należy rozłożyć. Z podstawy należy wyjąć miskę, zasobnik z 2 ostrzami oraz zamontowane ostrze . Zasobnik należy otworzyć i wyjąć z niego ostrza . Zabezpieczenie konika należy docisnąć w dół i wysunąć go ze spiralizera . Z konika należy wyjąć korbkę oraz dysk z kolcami, następnie wysunąć rękojeść . Wszystkie części spiralizera należy umyć pod bieżąca wodą, pozostawić do wyschnięcia i złożyć. Rękojeść należy włożyć do konika rowkami skierowanymi w dól . Przymocowanie do blatu Spiralizer należy umieścić na czystym, gładkim blacie o nieporowatej powierzchni , równolegle do jego brzegu. Rękojeść przyssawki należy docisnąć w dół i przymocować spiralizer do blatu . Wskazówka: Aby stabilnie umieścić spiralizer na porowatym lub nierównym blacie np. drewnianym, laminowanym, ze sztucznego kamienia, ceramicznym itp. należy użyć Superprzylegającej podkładki HANDY (art. 643589) , zapytaj swojego sprzedawcę.

Użytkowanie Do spiralizera należy włożyć wybrane ostrze

i umieścić pod nim odpowiednie naczynie.

22 /

Rękojeść konika należy przyciągnąć do siebie, do momentu kliknięcia . Warzywa i owoce należy umyć, usunąć nacie i twardą skórkę, w przypadku jabłek i gruszek należy usunąć ogonki i szypułki. Długie warzywa np. białą rzodkiew lub marchewkę należy pokroić na kawałki o długości maks. 12 cm . Warzywo lub owoc należy nabić szerszym końcem na dysk z kolcami , chwycić rękojeść konika, przesunąć w kierunku ostrza i wbić krążek ostrza w drugi koniec warzywa lub owocu . Krojenie spirali Rękojeść konika należy płynnym ruchem dociskać w kierunku ostrza, jednocześnie obracając korbką , spirale wpadną do przygotowanego wcześniej naczynia. Czyszczenie: Po użyciu naczynie należy wyjąć ze spiralizera, i wylać zgromadzony sok . Spiralizer należy rozłożyć i umyć. Wszystkie części oprócz podstawy z przyssawką można myć w zmywarce. Przechowywanie: Zasobnik z ostrzami należy umieścić w spiralizerze i dosunąć do niego konik, oba elementy połączą się za pomocą magnesów . Gwarancja nie zostanie uwzględniona w następujących przypadkach: - produkt był użytkowany niezgodnie z Instrukcją użytkowania, - wady były spowodowane uderzeniem, upadkiem lub nieprawidłowym postępowaniem z produktem, - dokonano nieautoryzowanych napraw i zmian produktu. W razie uzasadnionej reklamacji należy zgłosić się do punktu sprzedaży produktów lub centrum serwisowego TESCOMA, kontakt na www.tescoma.pl . Gwarancja 3- letnia Na produkt udzielana jest 3- letnia gwarancja, począwszy od dnia sprzedaży.

/ 23

L Návod na použitie Charakteristika

Špiralizér HANDY je vynikajúci na prípravu zeleninových a ovocných špirál zo zemiakov, cukety, uhorky, mrkvy, repy, bielej reďkovky, kalerábu, cibule, zeleru, petržlenu, papriky, jabĺk a hrušiek . Dodávaný s 3 nožmi na prípravu rezancov (cca 2 × 3 mm), špagiet (približne 3 × 6 mm) a špirálových plátkov (hr. 1,5 mm, šírka podľa druhu ovocia alebo zeleniny) . Pred prvým použitím Pred prvým použitím špiralizér rozložte. Zo základne vyberte misku, zásobník s 2 čepeľami a používanú čepeľ . Zásobník otvorte a čepele z neho vyberte

. Poistku

koníka stlačte dole a vysuňte ho zo špiralizéra

. Z koníka vyberte kľuku, vreteno s tŕňmi

a vysuňte rukoväť

. Všetky časti špiralizéra umyte pod tečúcou vodou, nechajte vyschnúť

a zložte späť. Rukoväť vložte do koníka drážkami dole .

Prichytenie na pracovnú plochu Špiralizér umiestnite na vyčistenú hladkú a neporéznu pracovnú plochu , pozdĺžne k jeho okraju. Rukoväť prísavky stlačte dole a špiralizér upevnite na pracovnú plochu . Dobrý tip: Pre pevné prichytenie špiralizéra na porézny, nerovný alebo nedokonale hladký povrch, napr. na drevo, laminát, umelý kameň, keramiku a pod. používajte Superpriľnavú podložku HANDY (art. 643589) , žiadajte u svojho predajcu.

Použitie Do špiralizéra vložte zvolenú čepeľ

a pod ním umiestnite vhodnú nádobu. Rukoväť koníka

povytiahnite smerom k sebe, pokiaľ nezacvakne . Zeleninu a ovocie zbavte nečistôt, vňatí a tuhej šupky, z jabĺk a hrušiek odstráňte stopky. Dlhú zeleninu, napr. bielu reďkovku alebo mrkvu nakrájajte na diely s dĺžkou max. 12 cm . Širší koniec zeleniny a ovocia

24 /

napichnite na vreteno s tŕňmi

, koníka uchopte za rukoväť, prisuňte smerom k čepeli

a druhý koniec zeleniny napichnite stredom na krúžok čepele .

Krájanie špirál Rukoväť koníka tlačte plynule smerom k čepeli a otáčajte kľukou

, špirály padajú

do pripravenej nádoby.

Čistenie Po použití vyberte misku zo špiralizéra a zachytenú šťavu vylejte

. Špiralizér rozložte

a umyte, všetky diely okrem základne s prísavkou sú vhodné do umývačky.

Skladovanie Zásobník s čepeľami vložte do špiralizéra a prisuňte k nemu koníka, oba diely sú pridržiavané magnetmi . 3 roky záruka Na tento výrobok je poskytovaná 3 roky záruka, začínajúca dňom predaja. Záruka sa zásadne nevzťahuje na tieto prípady: - výrobok bol používaný v rozpore s Návodom na použitie, - závady boli spôsobené úderom, pádom alebo neodbornou manipuláciou, - na výrobku boli prevedené neautorizované opravy a zmeny. V prípade oprávnenej reklamácie sa prosím obráťte na svojho predajcu alebo na servisné stredisko TESCOMA, kontakt na www.tescoma.sk .

/ 25

P Инструкция по использованию Характеристика

Спирализатор HANDY отлично подходит для приготовления овощных и фруктовых спиралей из картофеля, кабачков, огурцов, моркови, свеклы, белого редиса, кольраби, лука, сельдерея, петрушки, перца, яблок и груш . В комплекте с 3 лезвиями для приготовления лапши (около 2 х 3 мм), спагетти (около 3 х 6 мм) и спиральных долек (толщина – 1,5 мм, ширина – зависит от ширины фрукта или овоща) . Перед первым использованием Разберите спирализатор перед первым использованием. Выньте из основания миску, контейнер с двумя лезвиями и используемое лезвие . Откройте контейнер и достаньте лезвия . Надавите на предохранитель упора по направлению вниз и выньте его из спирализатора . Снимите с предохранителя ручку, вал с шипами и вытащите рукоятку . Вымойте все части спирализатора под проточной водой, дайте высохнуть и соберите обратно. Вставьте рукоятку в упор пазами вниз . Крепление спирализатора к рабочей поверхности Поместите спирализатор на чистую гладкую и непористую поверхность параллельно ее краю. Надавите на держатель присоски и закрепите спирализатор на рабочей поверхности . Полезный совет: чтобы плотно прикрепить спирализатор к пористой, неровной или негладкой поверхности, например, к дереву, ламинату, искусственному камню, керамике и т.п., используйте Cуперприлипающую подставку HANDY (арт. 643589) – спрашивайте у своего продавца. Использование Вставьте выбранное лезвие в спирализатор , под него поставьте подходящую

26 /

посуду. Потяните рукоятку упора на себя, пока она не защелкнется . Удалите с овощей и фруктов гразь, ботву и толстую кожуру; из яблок и груш удалите плодоножки. Длинные овощи, например, белый редис и морковь, нарежьте на части длиной не более 12 см . Более широкий конец овоща или фрукта насадите на вал с шипами , зафиксируйте упор рукояткой, прижмите к лезвию, а второй конец овоща или фрукта поместите серединой на кольцо лезвия . Нарезка на спирали Непрерывно надавливайте на рукоятку упора по направлению к лезвию и вращайте ручкой ; спирали будут скапливаться в приготовленной посуде. Очистка После использования выньте миску из спирализатора и вылейте собранный сок . Разберите и вымойте спирализатор после использования; все части, за исключением основания с присоской , можно мыть в посудомоечной машине. Хранение Вложите контейнер с лезвиями в спирализатор и придвиньте к нему упор. Обе части держатся на месте с помощью магнитов . 3-летняя гарантия На данное изделие предоставляется 3-летняя гарантия со дня покупки. Гарантия никогда не распространяется на следующие случаи: - изделие использовалось вразрез с Инструкцией по использованию, - дефекты возникли в результате удара, падения или неправильного обращения, - были проведены несанкционированный ремонт или изменения. При наличии жалоб на продукт обратитесь к дилеру или в сервисный центр TESCOMA, контакты указаны на сайте www.tescoma.ru .

/ 27

Tescomas.r.o.,UTescomy241,76001Zlín,Česká republika/Distribuitoda:Tescomaspa-CazzagoS.Martino (BS)- Italia Distribuidorpor:TescomaEspaña,S.L.Mtx.,Alicante,España/Distribuidopor:TescomaPortugal,Lda Dystr.:TescomaPolskaSp.zo.o.,Warzywna14,Katowice,Polska/Dovozca:Tescomas.r.o.-Slovenská republika Дистрибьютор:TescomaL.t.d.-Москва-Россия/Дистриб`ютор:ТОВ„Tескома-Україна“-Одеса

Art.: 643612

Made with FlippingBook flipbook maker