Cookware smartCOVER

Animated publication

Cookware with cover Nádobí s poklicí Pentolame con coperchio Batería con tapa Tachos e panelas com tampa Kochgeschirr mit Deckel Batterie de cuisine avec couvercle

Garnek z pokrywką Riad s pokrievkou Edények fedővel Посуда с крышкой

Instructions for use / Návod k použití / Istruzioni per l‘uso Instrucciones de uso / Instruções de utilização / Gebrauchsanleitung Mode d‘emploi / Instrukcja użytkowania / Návod na použitie Használati útmutató / Инструкция по использованию

1

A Instructions for use S Návod k použití G Istruzioni per l‘uso H Instrucciones de uso J Instruções de utilização D Gebrauchsanleitung K Instrukcja użytkowania L Návod na použitie O Használati útmutató F Mode d‘emploi

6 9

12 15 18 22 26 29 33 36 40

P Инструкция по использованию

2

3

a Ask for the complete SmartCOVER product range at your retailer or at www.tescoma.com. s Kompletní sortiment výrobků SmartCOVER žádejte u svého prodejce nebo na www.tescoma.cz. g Richiedere al proprio rivenditore di fiducia tutte le informazioni in merito alla gamma SmartCOVER oppure sul sito www.tescoma.it. h Pregunte por la línea completa SmartCOVER a su proveedor o en www.tescoma.es. j Peça informações sobre a linha completa dos artigos SmartCOVER no seu revendedor ou em www.tescoma.pt. d Das komplette Sortiment der Produktreihe SmartCOVER erhalten Sie bei Ihrem Händler, bzw. auf www.tescoma.de erhältlich. f La gamme complète de produits SmartCOVER est disponible chez votre revendeur habituel ou sur www.tescoma.fr. k Informacje o pełnym asortymencie wyrobów SmartCOVER można uzyskać u sprzedawcy naszych produktów lub na www.tescoma.pl. l Kompletný sortiment výrobkov SmartCOVER žiadajte u svojho predajcu alebo na www.tescoma.sk. o A SmartCOVER termék teljes választékát keresse az eladójánál vagy a www.tescoma.hu weboldalon. p Полный ассортимент изделий SmartCOVER спрашивайте у своего продавца или на веб-сайте www.tescomarussia.ru.

4

*

*

1,5 l ∅ 16 cm Art.: 727941

2,0 l ∅ 18 cm Art.: 727932

*

*

3,0 l ∅ 20 cm Art.: 727933

4,0 l ∅ 20 cm Art.: 727923

5,0 l ∅ 24 cm Art.: 727935 7,0 l ∅ 24 cm Art.: 727925 * Cookware, set of 8 / Sada nádobí, 8 dílů / Batteria, 8 pz / Batería de cocina, 8 pzs Trem de cozinha, 8 pcs / Topfset, 8-teilig / Batterie de cuisine, 8 pièces Komplet garnków, 8 części / Súprava riadu, 8 dielov / Edénykészlet, 8 darabos Набор посуды, 8 предметов Art.: 727908

5

a Instructions for use

Characteristics Cookware SmartCOVER and cover with a flexible rim for covering ladles, skimmers, spoons, cooking spoons, etc. left in the cookware during the cooking process and for easy straining . The cookware has an extra thick sandwich bottom . Heat is transferred from the cooker into the vessels continuously without variation and evenly through- out the bottom. This makes cooking easier, without unwanted overcooking. The solid sandwich bottom has excellent heat retaining properties , which economise on energy. The cooker can be switched off before the end of cooking and the cooker remains efficient even if set to a low output. Food left in the vessels preserves its temperature for a long time. Cookware SmartCOVER is suitable for all types of cookers – gas, electric, vitro-ceramic and induction cookers . Cooking in the cookware Set the cooker to maximum only for the initial phase of cooking and allow only low or medium output further during the cooking process. Switch the heat off in advance before the end of cooking to make use of the heat retaining properties of the sandwich bottom. Make sure that the size of the cooking range does not exceed the diameter of the bottom of the cookware and do not allow the flame to expand over the bottom – otherwise the grips may burn. WARNING! Never heat empty cookware. When empty vessels or ves- sels with little content are heated excessively, purple or brown stains

6

may appear on the metal surfaces. These stains do not affect correct functioning, do not represent a health hazard or fault and cannot be claimed. Cover SmartCOVER Covering utensils left in the cookware Place the cover onto a ladle, skimmer, spoon, cooking spoon etc. set aside in the cookware so that the flexible rim covers the handle of the utensil (1). Straining Put the cover onto the vessel so that the anti-skid marks are aligned with the grips and the straining symbol is oriented away from the vessel (2). Hold the cover when straining from a saucepan (3). Notice: Use an oven mitt or heatproof mat when needed. Do not use covers SmartCOVER in the oven or microwave oven. Care and maintenance Wash the cookware and wipe it dry before first use. To permanently preserve perfect appearance, thoroughly wash and dry the cookware after each use. Clean the cookware with normal detergents; never use aggressive substances, chemicals or sharp objects. The cookware can be cleaned using special agents for stainless steel – we recommend TESCOMA for excellent cleaning results. Leave excessively dirty cookware to soak in water or water with detergent. Always wipe the cookware dry after washing. Notice: Add salt only after the water starts boiling! Adding salt to cold water can cause a high concentration of table salt at the bottom of the cookware, which results in the occurrence of light stains called

7

pitting corrosion. These light stains on the bottom of the cookware do not af- fect functioning of the cookware and are not hazardous to health. As such they do not represent a fault and cannot be claimed. Should white sediments or iridescent colouration appear on the inside of the cookware, use vinegar, lemon drops or a special cleansing agent for stainless steel to clean the spots. These are sediments, the formation of which depends on the chemical composition of the water being used. Cookware SmartCOVER is dishwasher safe. In dishwashing, make sure that the stainless steel cookware is not in contact with other metal kitchen utensils to avoid rusty or light stains, called contact corrosion, on the surface of the cookware. Open the door of the dishwasher as soon as possible after the washing cycle and remove the cookware. Corrosion can also be transferred to the cookware in water from some other product; we therefore recommend limiting or eliminating dishwashing in or- der to preserve the perfect appearance of the product. 5-year warranty A 5-year warranty period applies to this product from the date of purchase. The warranty never covers defects: - due to improper use incompatible with the Instructions for use, - resulting from an impact, fall or mishandling, - due to unauthorised repairs of, or alterations to, the product. In case of justified complaint please contact your retailer or one of the service centres; for a list please refer to www.tescoma.com .

8

s Návod k použití

Charakteristika Nádobí SmartCOVER s poklicí s pružným okrajem pro odkládání naběra- ček, pěnovaček, lžic, vařeček apod. během vaření a snadné cezení . Nádobí je opatřeno extra silným sendvičovým dnem . Teplo ze sporáku je předáváno dovnitř nádob plynule, bez výkyvů a rovnoměrně po celé ploše dna. Vaření je snazší, bez nežádoucího připalování. Masivní sendvičové dno má vynikající termoakumulační vlastnosti , které umožňují úsporu energie. Sporák je možné vypínat s předstihem před ukon- čením vaření, vaření probíhá i při nízkém výkonu sporáku. Pokrmy ponechané v nádobí si déle uchovají svou teplotu. Nádobí SmartCOVER je vhodné pro všechny typy sporáků – plynové, elek- trické, sklokeramické i indukční . Vaření v nádobí Sporák nastavte na maximum jen na počátku vaření , potom pokračujte na nízký nebo střední výkon. Sporák vypínejte s předstihem ještě před ukončením vaření, využívejte termo- akumulačních vlastností sendvičového dna. Volte správnou velikost plotýnky, průměr plotýnky musí být stejný nebo menší, než je průměr dna nádoby, plamen hořáku nesmí nikdy přesahovat okraje dna nádobí – v takovém případě mohou úchyty pálit. POZOR! Prázdné nádobí nikdy nezahřívejte, při přehřívání prázdných nebo nedostatečně naplněných nádob se může na povrchu kovových částí objevit fialové až hnědé zabarvení. Toto zabarvení neomezuje

9

funkčnost či zdravotní nezávadnost nádobí, není vadou výrobku a ne- může být předmětem reklamace. Poklice SmartCOVER Odkládání nářadí Na naběračku, pěnovačkou, lžíci, vařečku apod. odloženou v nádobí nasaďte poklici tak, aby její pružný okraj překrýval rukojeť nářadí (1). Cezení Poklici nasaďte tak, aby byly protiskluzové značky v ose s úchyty a symbol cezení směřoval ven z nádoby (2). Při cezení z rendlíku poklici přidržujte (3). Upozornění: V případě potřeby použijte kuchyňskou rukavici nebo chňapku. Poklice SmartCOVER nepoužívejte v pečicí ani mikrovlnné troubě. Péče a údržba Před prvním použitím nádobí umyjte a vytřete do sucha. Nádobí důkladně umyjte a osušte po každém použití, jen tak zachováte jeho dokonalý vzhled trvale. Nádobí čistěte běžnými čisticími prostředky, nikdy nepoužívejte agresivní látky, chemikálie a ostré předměty. Nádobí lze čistit speciálními prostředky na ne- rezové nádobí, jako ideální doporučujeme čisticí prostředek od TESCOMY . Silně znečištěné nádobí nechejte odmočit ve vodě či roztoku vody se saponátem. Po každém umytí nádobí vždy utřete do sucha. Upozornění: Solte až do vařící vody! Solení do studené vody může vyvolat vysokou koncentraci kuchyňské soli u dna nádobí, což vede ke vzniku světlých skvrn, tzv. důlkové korozi. Tyto světlé skvrny

10

na dně nádobí nijak neomezují funkčnost či zdravotní nezávadnost nádobí, ne- jsou vadou výrobku a nemohou být předmětem reklamace. Objeví-li se uvnitř nádobí bílé usazeniny či duhové zabarvení, vyčistíte je octem, několika kapkami citronu nebo speciálním přípravkem na nerezové nádobí. Jde o sedimenty, jejichž tvoření je závislé na chemickém složení používané vody. Nádobí i poklice SmartCOVER lze mýt v myčce na nádobí. Při mytí v myčce dbejte, aby se nerezové nádobí nedotýkalo jiných kovových kuchyň- ských potřeb, jinak se na nádobí mohou objevit rezavé nebo světlé skvrny, tzv. kontaktní koroze. Po ukončení mycího cyklu otevřete dvířka myčky co nejdříve a nádobí z myčky vyjměte. Koroze může být na nádobí přenesena i vodou z jiného výrobku, pro zachování dokonalého vzhledu nádobí proto doporučujeme mytí v myčce omezit, případ- ně vyloučit. 5 roků záruka Na tento výrobek je poskytována 5 roků záruka, počínaje dnem prodeje. Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy: - výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití, - závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací, - na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny. V případě oprávněné reklamace se prosím obraťte na svého prodejce nebo na některé ze servisních středisek, seznam na www.tescoma.cz .

11

g Istruzioni per l‘uso

Caratteristiche Pentolame SmartCOVER e coperchio con bordo flessibile per Coprire me- stoli, schiumarole, cucchiaioni, ecc. mentre si cucina e per scolare agevolmente . Le pentole hanno un fondo sandwich extra spesso . Il calore viene trasferito dal piano cottura alla pentola in maniera continuativa e uniforme, senza varia- zioni, attraverso l‘intera superficie del fondo. Ciò rende più semplice la cottura, riducendo il rischio di bruciare le pietanze. Il fondo sandwich ha eccellenti proprietà di ritenzione termica che per- mettono di risparmiare energia. Il fornello può essere spento prima del termine della cottura oppure abbassato al minimo, senza ridurre la propria efficienza. Le pietanze contenute nella pentola mantengono la loro temperatura a lungo. Le pentole SmartCOVER sono adatte a tutti i tipi di piano cottura – a gas, elettrico, in vetroceramica e a induzione. Cucinare Impostare il fornello al massimo solo nella fase iniziale della cottura e abbassare a potenza media o bassa nelle fasi successive. Spegnere il fornello prima del termine della cottura per sfruttare al meglio le proprietà di ritenzione del calore del fondo sandwich. Assicurarsi che la misura del fornello non ecceda il diametro della pentola e non lasciare che la fiamma fuoriesca dal fondo – in caso contrario le impugna- ture potrebbero bruciarsi. ATTENZIONE! Non riscaldare la pentola vuota. Se una pentola vuota o con poco cibo all‘interno è riscaldata eccessivamente, delle macchie

12

di colore viola o marrone potrebbero comparire sulla superficie me- tallica. Tali macchie non compromettono il corretto funzionamento della pentola, non costituiscono un difetto né rappresentano un ri- schio per la salute, pertanto non sono contestabili. Coperchio SmartCOVER Coprire gli utensili inseriti nella pentola Appoggiare il coperchio su un mestolo, una schiumarola, un cucchiaio o cuc- chiaione, ecc. inserito nella pentola, in modo che il bordo flessibile copra il manico dell‘utensile (1). Scolare Appoggiare il coperchio su una pentola in modo che i segni con funzione anti- scivolo siano allineati con le impugnature e che il simbolo scolare si trovi nella parte più lontana della pentola (2). Tenere ben saldo il coperchio quando si scola da una pentola (3). Avvertenza: Utilizzare un guanto da cucina o una presina se necessario. Non utilizzare i coperchi SmartCOVER nel forno o in forno a microonde. Pulizia e manutenzione Lavare accuratamente la pentola ed asciugarla prima del primo utilizzo. Per mantenerne inalterato l‘aspetto, lavare ed asciugare con cura la pentola dopo ogni utilizzo. Lavare la pentola con un normale detersivo; non utilizzare sostanze aggressive, agenti chimici o oggetti affilati. Le pentole possono essere pulite con prodotti specifici per l‘acciaio – raccomandiamo TESCOMA per risultati eccellenti. Lasciare la pentola in ammollo in acqua o in acqua e detersivo se eccessiva- mente sporca.

13

Asciugare sempre la pentola dopo il lavaggio. Avvertenza: Aggiungere il sale solo quando l‘acqua ha iniziato a bollire! Salare l‘acqua fredda può provocare un‘eccessiva concentrazione di sale sul fondo della pentola, causando la comparsa di macchie da corrosione. Tali macchie sul fondo della pentola non ne compromettono il funzionamento e non rappresentano un rischio per la salute. Come tali non costituiscono un difetto e pertanto non sono contestabili. Qualora dei sedimenti bianchi o macchie iridescenti dovessero apparire sul fon- do della pentola, rimuoverle utilizzando aceto, succo di limone o un prodotto specifico per la pulizia dell‘acciaio. Tali macchie sono sedimenti la cui forma- zione dipende dalla composizione chimica dell‘acqua utilizzata per cucinare. Il pentolame SmartCOVER è lavabile in lavastoviglie. Durante il lavaggio in lavastoviglie, assicurarsi che la pentola in acciaio non entri in contatto con altri utensili in metallo per evitare ruggine o macchie di corrosione da contatto sulla superficie della pentola. Aprire subito la lavastoviglie al termine del ciclo di lavaggio e togliere la pentola. La corrosione si può anche trasferire dalla pentola ad altri utensili, perciò rac- comandiamo di limitare o di evitare i lavaggi in lavastoviglie per mantenere inalterato l‘aspetto del prodotto. Garanzia 5 anni Una garanzia di 5 anni si applica al prodotto a partire dalla data di acquisto. La garanzia non copre mai i difetti: - dovuti ad un uso improprio incompatibile con le Istruzioni per l‘uso, - causati da un impatto, caduta o maltrattamento, - conseguenti a riparazioni non autorizzate o modifiche apportate al prodotto. In caso di reclamo giustificato, contattare il proprio rivenditore o uno dei centri servizi; per l‘elenco consultare il sito www.tescoma.it .

14

h Instrucciones de uso

Características Batería de cocina SmartCOVER y tapa con borde flexible para apoyar cazos, espumaderas, cucharas, cucharones, etc. durante el proceso de co- cción y para colar fácilmente . La batería de cocina tiene un fondo sándwich extra grueso . El calor se transmite desde la placa al recipiente continuamente sin variación y de forma uniforme a través del fondo. Esto hace que cocinar sea más fácil, sin los inde- seados quemados. El sólido fondo sándwich tiene unas excelentes propiedades de retención de calor las cuales economizan en energía. La placa se puede apagar antes de terminar la cocción y la olla continua siendo eficiente incluso si elige una temperatura baja. Los alimentos en los recipientes conservan la temperatura durante un largo periodo de tiempo. La batería SmartCOVER es adecuada para todo tipo de cocinas – gas, eléctri- ca, vitrocerámica e inducción . Cocinar en baterías Seleccionar la temperatura máxima en la placa solo para la fase inicial de cocción y permitir solo baja o media temperatura durante el proceso de cocción. Apagar el calor antes del final de la cocción para hacer uso de las propiedades de retención del fondo sándwich. Asegurarse de que el tamaño del quemador no excede el diámetro del fondo del recipiente y no permitir que la llama se expanda por fuera del fondo – de lo contrario las asas podrían quemar.

15

¡PRECAUCION! Nunca calentar recipientes vacíos. Cuando los recipien- tes vacíos o recipientes con poco contenido se calientan en placas durante un periodo largo de tiempo, manchas púrpuras o marrones pueden aparecer en la superficie metálica. Estas manchas no afectan al correcto funcionamiento, estas no representan un daño para la sa- lud o defecto y no pueden ser reclamados. Tapa SmartCOVER Apoyar los utensilios en el recipiente Apoyar el cazo, espumadera, cuchara, cucharón, etc. en el recipiente y colocar la tapa sobre el recipiente de forma que el borde flexible cubra el asa de los utensilios (1). Escurrir Colocar la tapa sobre el recipiente de forma que las marcas antideslizantes estén alineadas con las asas y el símbolo para escurrir esté orientado fuera del recipiente (2). Sujetar la tapa cuando esté escurriendo desde un cazo (3). Aviso: Utilizar una manopla o agarrador cuando sea necesario. No utilizar la tapa SmartCOVER en horno microondas. Cuidado y mantenimiento Lavar la batería a fondo y secar con un paño antes del primer uso. Para conser- var permanentemente una apariencia perfecta, lavar y secar a fondo la batería después de cada uso. Limpiar la batería con detergentes normales; nunca utilizar sustancias agresi- vas, químicas u objetos cortantes. La batería de cocina se puede limpiar utili- zando agentes especiales para acero inoxidable – recomendamos TESCOMA para un excelente resultado de limpieza.

16

Si la batería está excesivamente sucia dejar en remojo en agua o en agua con detergente. Secar siempre la batería de cocina después del lavado. Aviso: ¡Añadir sal únicamente después de que el agua comience a hervir! Añadir sal al agua fría puede causar una alta concentración de sal en el fondo de la batería, dando como resultado la apariencia de ligeras manchas llamada corrosión por picadura. Estas ligeras manchas en el fondo de la batería no afectan al funcionamiento de la batería y no son perjudiciales para la salud. Como tales no representan un defecto y no puede ser reclamado. Si aparecieran sedimentos blancos o coloración iridiscente en el interior de la batería, utilizar vinagre, gotas de limón o un agente especial de limpieza para acero inoxidable. Son sedimentos, la formación de estos dependen de la com- posición química del agua utilizada. La batería SmartCOVER es apta para lavavajillas. En el lavavajillas, asegu- rar que la batería de acero inoxidable no está en contacto con otros utensilios de cocina de metal para evitar óxido o ligeras manchas, llamadas corrosión por contacto, en la superficie de la batería. Abrir la puerta del lavavajillas tan pronto como sea posible después del ciclo de lavado y retirar la batería. La corrosión también puede transmitirse a la batería en el agua de algún otro producto; de todas formas nosotros recomendamos reducir o eliminar el lava- vajillas con el fin de preservar la perfecta apariencia del producto. Garantía de 5 años Un periodo de garantía de 5 años se aplica a este producto desde la fecha de compra. La garantía nunca cubre defectos: Debidos a un uso inapropiado incom- patible con las Instrucciones de uso. Resultado de un impacto, caída o manipula- ción. Debidos a reparaciones no autorizadas, o alteraciones en el producto. En caso de reclamación justificada por favor contacte con su proveedor o con el servicio técnico; para un listado por favor consulte en www.tescoma.es .

17

j Instruções de utilização

Caraterísticas Tachos e panelas SmartCOVER e tampa com rebordo flexível para poder tapar as conchas, espumadeiras e colheres de cozinha inseridas na panela durante o processo de cozedura e para as poder apoiar em cima da tampa para escorrer facilmente . Os tachos e panelas têm um fundo térmico extra grosso . O calor trans- mite-se da placa para o recipiente continuamente sem variação e de forma uniforme através do fundo. Isto faz com que cozinhar seja mais fácil, sem os indesejados queimados. O fundo térmico tem excelentes propriedades de retenção de calor , as quais podem economizar energia. Pode-se apagar a placa antes de terminar a cozedura e continua a ser eficiente mesmo com uma temperatura baixa. Os alimentos nos recipientes conservam a temperatura durante um longo período de tempo. Os tachos e panelas SmartCOVER são adequados para todo o tipo de fogões – gas, eléctricos, vitrocerâmica e indução . Cozinhar nos tachos e panelas Seleccionar a temperatura máxima na placa apenas na fase inicial de cozedura e reduzir para baixa ou média temperatura durante o restante pro- cesso de cozedura. Desligar a placa no final da cozedura para fazer uso das propriedades de reten- ção do calor do fundo térmico. Assegurar-se de que o tamanho do disco não excede o diâmetro do fundo do recipiente e não permitir que a chama se expanda por fora do fundo para não correr o risco de as asas se poderem queimar.

18

ATENÇÃO! Nunca aquecer recipientes vazios. Quando os recipientes vazios ou recipientes com pouco conteúdo se aquecem em placas durante um período longo de tempo, podem aparecer manchas púr- puras ou acastanhadas na superfície metálica. Estas manchas não afectam o correcto funcionamento do tacho, não representam dano para a saúde ou são consideradas defeito do produto e não podem ser reclamadas. Tampa SmartCOVER Tapar com a tampa os utensílios inseridos na panela Colocar a tampa sobre uma concha, espumadeira, colher de cozinha, etc. dei- xar no recipiente de forma a que o rebordo flexível da tampa cubra o cabo do utensílio (1). Escorrer Colocar a tampa no recipiente de forma a que as marcas antideslizantes este- jam alinhadas com as asas e o símbolo para escorrer esteja orientado para fora do recipiente (2). Segurar a tampa quando estiver a escorrer de um tacho (3). Aviso: Utilizar uma luva ou uma pega de cozinha quando for necessário. Não utilizar a tampa SmartCOVER no forno ou no microondas. Cuidado e manutenção Lavar os tachos e panelas e secar com um pano antes da primeira utilização. Para conservar permanentemente uma aparência perfeita, lavar e secar bem depois de cada utilização. Limpar os tachos e panelas com detergentes normais. Nunca utilizar substân- cias químicas agressivas ou objectos afiados. Os recipientes de cozinha podem ser limpos com produtos de limpeza especiais para aço inoxidável – recomen-

19

damos TESCOMA para um excelente resultado de limpeza. Se os tachos e panelas estiverem demasiado sujos, pode deixar de molho em água ou água com detergente. Secar sempre os tachos e panelas depois de lavar. Aviso: Colocar o sal apenas depois da água começar a ferver! Adicionar o sal na água fria pode causar uma alta concentração de sal no fundo do tacho, podendo aparecer algumas manchas devido à corrosão. Estas ligeiras manchas no fundo do tacho não afectam o bom funcionamento do mesmo e não são prejudiciais à saúde. Como tal, não representam um defeito e não podem ser reclamadas. Se aparecerem sedimentos brancos ou coloração iridiscente no interior da panela, utilizar vinagre, gotas de limão ou um produto especial de limpeza próprio para aço inoxidável. São sedimentos, a formação destes dependem da composição quimica da água utilizada. Os tachos e panelas SmartCOVER podem ir à máquina de lavar lou- ça. Na máquina, assegurar-se que os tachos de aço inoxidável não estão em contacto com outros utensílios de cozinha de metal para evitar a oxidação ou formar ligeiras manchas de corrosão por contacto na superficie do tacho. Abrir a porta da máquina de lavar louça assim que termine o ciclo de lava- gem e retirar os tachos e os utensílios. A corrosão também se pode transmitir para os tachos na água de algum outro produto. De todas as formas, recomendamos reduzir ou eliminar as lavagens na máquina de lavar louça para preservar a perfeita aparência do produto.

20

Garantia de 5 anos Um período de garantía de 5 anos aplica-se a este producto desde a data da sua compra. A garantia nunca cobre defeitos: - devidos a uso impróprio incompativel com as Instruções de utilização, - resultado de um impacto, queda ou manipulação, - devidos a reparações não autorizadas, ou a alterações no produto. Em caso de reclamação justificada por favor contacte o seu revendedor ou com o serviço técnico. Para mais informações, consulte www.tescoma.pt .

21

d Gebrauchsanleitung

Beschreibung Das Kochgeschirr SmartCOVER mit einem Deckel mit biegsamem Rand zum Ablegen von Schöpf-, Schaum- und Kochlöffeln, üblichen Löffeln beim Kochen sowie zum leichten Abseihen . Das Kochgeschirr ist mit extra starkem Sandwich-Boden versehen. DieWär- me vom Kochherd wird ins Kochgeschirr kontinuierlich, ohne Schwankungen und gleichmäßig durch die ganze Bodenfläche übergegeben. Das Kochen ist leichter, es kommt zu keinem unerwünschten Anbrennen. Der massive Sandwich-Boden hat ausgezeichneteWärmeleit-Eigenschaf- ten , die zur Energieersparnis beitragen. Der Kochherd kann ausgeschaltet wer- den, bevor das Gargut fertig gekocht ist, das Kochen erfolgt auch bei niedriger Leistung des Kochherdes. Die gekochten Lebensmittel bleiben im Kochgeschirr länger warm. Das Kochgeschirr SmartCOVER ist für alle Kochherdarten geeignet – Gas-, Elektro-, glaskeramische sowie Induktionsherde . Kochen im Kochgeschirr Den Kochherd auf die max. Leistungsstufe nur am Anfang des Ko- chens einstellen, dann auf niedrige, max. mittlere Leistungsstufe des Koch- herdes zurückschalten. Den Kochherd früher abschalten, bevor das Gargut fertig ist, die Wärmeleit- Eigenschaften des Sandwich-Topfbodens werden damit ausgenutzt. Richtige Größe der Kochplatte wählen, der Durchmesser der Kochstelle sollte gleich oder kleiner als der Durchmesser des Topfbodens sein, die Gas-

22

flamme darf nie über den Rand des Topfbodens hinausragen – in diesem Fall werden die Griffe heiß. ACHTUNG! Die leeren Kochgefäße nie erhitzen, bei der Überhitzung der leeren, bzw. ungenügend befüllten Kochgefäße kann die Ober- fläche der Metallteile violett bis braun verfärbt werden. Diese Ver- färbung beeinträchtigt keinesfalls die Funktion oder Gesundheits- freundlichkeit des Kochgeschirres, stellt keinen Produktmangel dar und kann nicht beanstandet werden. Deckel SmartCOVER Küchenutensilien ablegen Den Deckel auf einen im Kochgefäß abgelegten Schöpf-, Schaum-, Kochlöffel, bzw. auf einen üblichen Löffel aufsetzen, wobei der biegsame Rand des De- ckels über den Griff des Küchengerätes liegen soll (1). Abseihen Den Deckel aufsetzen, wobei die rutschfesten Markierungen in der Mittellinie mit den Griffen liegen sollen und das Symbol für Abseihen vom Kochgefäß aus nach außen richten soll (2). Beim Abseihen aus einer Kasserolle den Deckel festhalten (3). Hinweis: Im Bedarfsfalle einen Ofenhandschuh, bzw. einen Topflappen ver- wenden. Den Deckel SmartCOVER weder im Backofen, noch im Mikrowellen- ofen verwenden. Pflege und Wartung Das Kochgeschirr vor dem ersten Gebrauch gründlich abspülen und trocken- wischen. Das Kochgeschirr nach jedem Gebrauch gründlich abspülen und

23

abwischen, nur so kann das perfekte Aussehen des Kochgeschirres dauerhaft aufrechterhalten werden! Das Kochgeschirr mit üblichen Reinigungsmitteln reinigen, keine aggressiven Mittel, Chemikalien, scharfen Gegenstände verwenden. Das Kochgeschirr kann mit speziellen Mitteln für Reinigung des rostfreien Kochgeschirrs reinigen, das Reinigungsmittel von TESCOMA ist empfehlenswert. Das stark verschmutzte Kochgeschirr im Wasser, bzw. in der Lösung mit Spül- mittel einweichen lassen. Das Kochgeschirr nach jedem Spülvorgang immer trockenwischen. Hinweis: Erst das kochende Wasser salzen! Wird das Salz in kaltes Wasser gegeben, kann sich Küchensalz am Boden von Kochgefäßen konzentrieren, was zur Entstehung von hellen Flecken, sog. Lochfraßkorrosion führt. Diese weißen Flecken am Boden von Kochgefäßen beeinträchtigen keinesfalls die Funktion oder Gesundheitsfreundlichkeit des Kochgeschirres, stellen keinen Produktmangel dar und können nicht bean- standet werden. Treten im Kochgeschirr weiße Flecken, bzw. Regenbogenverfärbung auf, kann man es mit Essig, einigen Tropfen Zitronensaft, bzw. mit speziellem Reinigungsmittel für rostfreies Kochgeschirr reinigen. Es handelt sich um Ablagerungen, wobei die Bildung von der chemischen Zusammensetzung des Wassers hängt. Das Kochgeschirr sowie der Deckel SmartCOVER sind spülmaschinen- fest. Beim Spülen im Geschirrspüler ist darauf zu achten, dass die rostfreien Kochgefäße keine anderen metallischen Küchenutensilien berühren, anderen- falls können in den Kochgefäßen rostfarbene oder helle Flecken auftreten, sog. Kontaktkorrosion auftreten. Nach Beendigung des Spülvorgangs mög-

24

lichst bald das Tür des Geschirrspülers öffnen und die Kochgefäße herausnehmen. Die Korrosion kann auf die Kochgefäße auch mit demWasser aus einem ande- ren Produkt übertragen werden, um das vollkommene Aussehen aufrechtzuer- halten, ist es empfehlenswert, das Spülen im Geschirrspüler zu beschränken, bzw. darauf zu verzichten. 5 Jahre Garantie Für dieses Produkt wird eine Garantiefrist von 5 Jahren ab Verkaufsdatum ge- währt. Die Garantie erstreckt sich grundsätzlich nicht auf folgende Fälle: - Produktnutzung entgegen der Gebrauchsanleitung,

- Stoß-, Sturzbeschädigungen, nicht fachgerechte Handhabung, - nichtautorisierte Reparaturen und Änderungen am Produkt.

Im Falle einer berechtigten Beanstandung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bzw. an eine Servicestelle, die Liste finden Sie na www.tescoma.de .

25

f Mode d’emploi

Caractéristiques Batterie de cuisine SmartCOVER avec un couvercle à bordure élastique pour déposer des louches, écumoires, cuillères, cuillères en bois, etc. pen- dant la cuisson et pour un égouttage facile . La batterie de cuisine est munie d’un fond sandwich extra épais . La chaleur de la cuisinière est répartie dans tout le récipient de manière régulière, sans variations et sur toute la surface du fond. La cuisson est de ce fait plus facile, sans risque de brûler les aliments. Le fond sandwich a une excellente capacité d’accumulation thermique , ce qui permet une économie d’énergie. Il est possible d’arrêter la cuisinière suffi- samment à l’avance avant la fin de la cuisson et de cuire à une puissance réduite. Les aliments conservés dans le récipient restent aussi chauds plus longtemps. La batterie de cuisine SmartCOVER convient à tous les types de cuisinières – à gaz, électriques, vitrocéramiques et à induction . Cuisson dans les ustensiles N’utiliser la puissance maximale de la cuisinière qu’en début de cuis- son , puis continuer à puissance réduite ou moyenne. Éteindre la cuisinière à l’avance, avant la fin de la cuisson, pour profiter pleine- ment des capacités d’accumulation thermique du fond sandwich. Choisir une surface de chauffe de taille convenable, dont le diamètre est égal ou inférieur au diamètre du fond ; la flamme du gaz ne doit jamais dépasser le bord du fond – dans ce cas, les poignées s’échauffent. ATTENTION ! Ne jamais chauffer des récipients vides ; en cas de chauf- fage intensif de récipients vides ou insuffisamment remplis peuvent

26

apparaître des taches violettes voire brunes sur la surfacemétallique. Ces taches n’ont aucune influence sur la fonctionnalité et la sanité du produit, ne sont pas un défaut du produit et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation. Couvercle SmartCOVER Pour déposer des ustensiles Placer le couvercle sur la louche, l’écumoire, la cuillère, la cuillère en bois, etc. déposée dans le récipient de sorte que la bordure élastique recouvre le manche de l’ustensile (1). Égouttage Placer le couvercle de sorte que les marques antidérapantes soient dans l’axe des prises et que le symbole d’égouttage soit orienté vers l’extérieur (2). Main- tenir le couvercle pendant l’égouttage (3). Avertissement : Le cas échéant, utiliser un gant de cuisine. Ne pas utiliser les couvercles SmartCOVER ni au four ni au micro-ondes. Entretien Avant la première utilisation, laver et essuyer soigneusement. Laver et essuyer soigneusement après chaque utilisation pour garder son apparence parfaite à long terme. Nettoyer avec du produit vaisselle ordinaire, ne jamais utiliser de substances agressives, de produits chimiques ni d’objets tranchants. La vaisselle peut être lavée avec des produits spéciaux pour vaisselle en inox ; nous vous recomman- dons le détergent de TESCOMA . En cas de vaisselle très sale, la laisser tremper dans l’eau ou dans une solution de détergent.

27

Essuyer soigneusement après chaque nettoyage. Avertissement : Mettre le sel uniquement dans l’eau bouillante ! Mettre le sel dans l’eau froide peut provoquer une forte concentration de sel au fond du récipient, ce qui mène à la formation de taches claires, phénomène appelé corrosion par piqûre. Ces taches n’ont aucune influence sur la fonction- nalité et la sanité du produit, ne sont pas un défaut du produit et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation. Si des dépôts blancs ou de couleur arc-en-ciel se forment à l’intérieur du récipient, il est possible de les nettoyer avec du vinaigre, quelques gouttes de citron ou avec un produit spécial pour le nettoyage des ustensiles en inox. Il s’agit des sédiments présents dans l’eau, dont la formation dépend de la com- position chimique de l’eau utilisée. La vaisselle et les couvercles SmartCOVER sont appropriés au lave- vaisselle. Lors du nettoyage au lave-vaisselle, veillez à ce que les récipients en inox ne touchent pas d’autres ustensiles de cuisine en métal, dans le cas contraire, des taches rousses ou claires peuvent apparaître sur les récipients, phénomène appelé corrosion de contact. Après la fin du cycle de lavage, ouvrir la porte du lave-vaisselle dès que possible et sortir la vaisselle. La corrosion peut également être transférée sur les récipients par l’eau, depuis un autre produit ; pour garder leur apparence parfaite, nous vous recomman- dons de limiter ou d’exclure complètement leur nettoyage au lave-vaisselle. 5 ans de garantie Ce produit est couvert par une garantie de 5 ans à compter de la date d’achat. La garantie ne couvre pas les cas suivants : Non respect du Mode d’emploi. Dommage causé par choc, chute ou manipulation incompétente. Réparations et changements non autorisés du produit. En cas d’une réclamation légi- time, contacter votre vendeur ou un centre de service ; la liste est disponible à www.tescoma.fr .

28

k Instrukcja użytkowania

Charakterystyka Garnki SmartCOVER z pokrywką z elastycznym brzegiem do odkładania chochli, szumówek, łyżek, warząchwi itp. podczas gotowania oraz do łatwego odcedzania . Garnki posiadają bardzo grube, wielowarstwowe dno . Ciepło z kuchenki przenika do wnętrza garnka w sposób płynny, równomiernie i bez wahania temperatur, po całej jego powierzchni, dzięki czemu gotowanie jest łatwiejsze. Dno wielowarstwowe posiada doskonałe właściwości termoakumulacyj- ne umożliwiające oszczędność energii. Kuchenkę można wyłączyć z wyprze- dzeniem czasowym, jeszcze przed zakończeniem gotowania. Można gotować także na kuchence ustawionej na niższą moc. Jedzenie pozostawione w garnku dłużej utrzymuje swoją temperaturę. Garnki SmartCOVER są odpowiednie do wszystkich rodzajów kuchenek: ga- zowych, elektrycznych, szklano-ceramicznych oraz indukcyjnych . Gotowanie w garnkach Podczas gotowania należy ustawić kuchenkę namaksymalnąmoc tylko na początku , następnie należy gotować na niskiej lub średniej mocy kuchenki. Kuchenkę należy wyłączyć jeszcze przed zakończeniem gotowania, w ten sposób zostaną wykorzystane właściwości termoakumulacyjne dna wielowarstwowego. Należy wybrać odpowiedni rozmiar palnika, średnica palnika musi być taka sama lub mniejsza niż średnica dna garnka. Płomień nigdy nie powinien sięgać poza brzegi dna garnka – w przeciwnym razie uchwyty mogą się na- grzewać i parzyć.

29

UWAGA! Nigdy nie należy podgrzewać pustych garnków. Podczas dłu- giego podgrzewania pustych lub niedostatecznie pełnych garnków, na powierzchni stalowych części mogą pojawić się fioletowe lub brą- zowe przebarwienia. Zabarwienie to nie wpływa na funkcjonalność garnków, nie jest szkodliwe dla zdrowia, nie jest wadą produktu i nie może być przedmiotem reklamacji. Pokrywki SmartCOVER Odkładanie akcesoriów Pokrywkę należy umieścić na garnku w taki sposób, aby jej elastyczny brzeg przykrył rękojeść chochli, szumówki, łyżki, warząchwi itp. pozostawionej Pokrywkę należy umieścić na garnku w taki sposób, aby antypoślizgowe elementy znalazły się w jednej linii z uchwytami, a symbol oznaczający odce- dzanie był skierowany na zewnątrz garnka (2). Podczas odcedzania z rondelka należy przytrzymywać pokrywkę (3). Ostrzeżenie: W razie potrzeby należy użyć rękawicy kuchennej lub łapki. Pokrywki SmartCOVER nie należy używać w piekarniku oraz w kuchence mikrofalowej. Czyszczenie i pielęgnacja Przed pierwszym użyciem garnki należy dokładnie umyć i wytrzeć do sucha. Po każdym użyciu garnki należy dokładnie umyć i wytrzeć do sucha, dzięki temu zachowają one swój właściwy wygląd. Do mycia i czyszczenia garnków należy używać tradycyjnych środków do mycia naczyń. Nie należy stosować środków abrazyjnych, substancji chemicznych w garnku (1). Odcedzanie

30

oraz ostrych przedmiotów. Garnki można czyścić za pomocą specjalnych środ- ków do czyszczenia stali nierdzewnej, jako idealny polecamy środek marki TESCOMA . Mocno zabrudzone garnki należy pozostawić do odmoczenia w wodzie lub roztworze wody z płynem do mycia naczyń. Po każdym umyciu garnki należy dokładnie wytrzeć do sucha. Ostrzeżenie: Sól należy dodawać dopiero do wrzącej wody! Solenie zimnej wody może spowodować wysokie stężenie soli kuchennej na dnie naczynia, co prowadzi do powstawania jasnych plam, tzw. wżer koro- zyjnych. Takie jasne plamy w żaden sposób nie ograniczają funkcjonalności naczyń oraz nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Nie są wadą produktu i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jeśli wewnątrz naczynia pojawią się białe osady lub tęczowe przebarwienia, można je usunąć octem, kilkoma kroplami soku z cytryny lub za pomocą spe- cjalnego środka do mycia naczyń nierdzewnych. Takie przebarwienia są osa- dami minerałów zawartych w wodzie, a ich powstawanie jest uzależnione od składu chemicznego używanej wody. Garnki i pokrywki SmartCOVER można myć w zmywarce. Podczas mycia w zmywarce należy uważać, aby garnki se stali nierdzewnej nie stykały się z in- nymi akcesoriami kuchennymi wykonanymi z metalu. W przeciwnym razie na garnkach mogą pojawić się rdzawe lub jasne plamy, tzw. korozja kontaktowa. Po zakończeniu cyklu mycia należy otworzyć drzwiczki zmywarki i jak najszybciej wyjąć z niej garnki. Korozja może zostać przeniesiona z innych akcesoriów na garnki razem z wodą. Aby zachować doskonały wygląd garnków zaleca się ograniczyć lub całkowicie wykluczyć mycie w zmywarce.

31

Gwarancja 5- letnia. Na produkt udzielana jest 5- letnia gwarancja, począwszy od dnia sprzedaży. Gwarancja nie zostanie uwzględniona w następujących przypadkach: - produkt był użytkowany niezgodnie z Instrukcja użytkowania, - wady były spowodowane uderzeniem, upadkiem lub nieodpowiednim postępowaniem z produktem, - dokonano nieautoryzowanych napraw i zmian produktu. W wypadku uzasadnionej reklamacji prosimy zwrócić się do swojego sprze- dawcy lub do jednego z centrów serwisowych, wykaz na www.tescoma.pl .

32

l Návod na použitie

Charakteristika Riad SmartCOVER s pokrievkou s pružným okrajom na odkladanie nabera- čiek, penovačiek, lyžíc, variech a pod. počas varenia a na ľahké cedenie . Riad je vybavený extra silným sendvičovýmdnom . Teplo zo sporáka je odo- vzdávané dovnútra nádob plynulo, bez výkyvov a rovnomerne po celej ploche dna. Varenie je jednoduchšie, bez nežiaduceho pripaľovania. Masívne sendvičové dno má vynikajúce termoakumulačné vlastnosti , ktoré umožňujú úsporu energie. Sporák je možné vypínať s predstihom pred ukončením varenia, varenie prebieha aj pri nízkom výkone sporáka. Pokrmy ponechané v riade si dlhšie uchovajú svoju teplotu. Riad SmartCOVER je vhodný pre všetky typy sporákov – plynové, elektric- ké, sklokeramické aj indukčné . Varenie v riade Sporák nastavte na maximum len na začiatku varenia, potom pokračuj- te na nízky alebo stredný výkon. Sporák vypínajte s predstihom ešte pred ukončením varenia, využívajte termo- akumulačné vlastnosti sendvičového dna. Voľte správnu veľkosť platničky, priemer platničky musí byť rovnaký alebo menší ako je priemer dna nádoby, plameň horáka nesmie nikdy presahovať okraje dna riadu – v takom prípade môžu úchyty páliť. POZOR! Prázdny riad nikdy nezahrievajte, pri prehrievaní prázdnych alebo nedostatočne naplnených nádob sa môže na povrchu kovových častí objaviť fialové až hnedé zafarbenie. Toto zafarbenie neobme-

33

dzuje funkčnosť alebo zdravotnú nezávadnosť riadu, nie je chybou výrobku a nemôže byť predmetom reklamácie. Pokrievky SmartCOVER Odkladanie riadu Na naberačku, penovačku, lyžicu, varechu a pod. odloženú v riade nasaďte po- krievku tak, aby jej pružný okraj prekrýval rukoväť riadu (1). Cedenie Pokrievku nasaďte tak, aby boli protišmykové značky v osi s úchytmi a symbol ce- denia smeroval von z nádoby (2). Pri cedení z rajnice pokrievku pridržiavajte (3). Upozornenie: V prípade potreby použite kuchynskú rukavicu alebo chňapku. Pokrievky SmartCOVER nepoužívajte v rúre na pečenie ani v mikrovlnnej rúre. Starostlivosť a údržba Pred prvým použitím riad umyte a utrite do sucha. Riad dôkladne umyte a osušte po každom použití, len tak zachováte jeho dokonalý vzhľad natrvalo. Riad čistite bežnými čistiacimi prostriedkami, nikdy nepoužívajte agresívne látky, chemikálie a ostré predmety. Riad možno čistiť špeciálnymi prostried- kami na nerezový riad, ako ideálny odporúčame čistiaci prostriedok od TESCOMY . Silne znečistený riad nechajte odmočiť vo vode či roztoku vody so saponátom. Po každom umytí riad vždy utrite do sucha. Upozornenie: Soľte až do vriacej vody! Solenie do studenej vody môže vyvolať vysokú koncentráciu kuchynskej soli na dne riadu, čo vedie k vzniku svetlých škvŕn, tzv. jamková korózia. Tieto svetlé

34

škvrny na dne riadu nijako neobmedzujú funkčnosť či zdravotnú nezávadnosť riadu, nie sú chybou výrobku a nemôžu byť predmetom reklamácie. Ak sa objavia vo vnútri riadu biele usadeniny či dúhové zafarbenia, vyčistite ich octom, niekoľkými kvapkami citrónu alebo špeciálnym prípravkom na ne- rezový riad. Ide o sedimenty, ktorých tvorenie je závislé na chemickom zložení používanej vody. Riad aj pokrievky SmartCOVER možno umývať v umývačke riadu. Pri umývaní v umývačke dbajte, aby sa nerezový riad nedotýkal iných kovových kuchynských potrieb, inak sa na riade môžu objaviť hrdzavé alebo svetlé škvrny, tzv. kontaktná korózia. Po ukončení umývacieho cyklu otvorte dvierka umývačky čo najskôr a riad z umývačky vyberte. Korózia môže byť na riad prenesená aj vodou z iného výrobku, pre zachovanie dokonalého vzhľadu riadu preto odporúčame umývanie v umývačke obmedziť, prípadne vylúčiť. 5 rokov záruka Na tento výrobok je poskytovaná 5 rokov záruka, začínajúca dňom predaje. Záruka sa zásadne nevzťahuje na tieto prípady: - výrobok bol používaný v rozpore s Návodom na použitie, - chyby boli spôsobené úderom, pádom či neodbornou manipuláciou, - na výrobku boli prevedené neautorizované opravy a zmeny. V prípade oprávnenej reklamácie sa prosím obráťte na svojho predajcu alebo na niektoré zo servisných stredísk, zoznam na www.tescoma.sk .

35

O Használati útmutató Jellemzés

A SmartCOVER edények egyedülálló fedővel rendelkeznek, melynek rugalmas széle lehetővé teszi a merőkanál, habkanál, szedőkanál és főzőkanál tárolását közvetlenül az edényben, valamint a könnyű szűrést . Az edény extra erős szendvics szerkezetű aljjal rendelkezik . A meleg hőingadozás nélkül, folyamatosan áramlik az edény belsejébe, egyenletesen az edény aljának egész felületén. Könnyebb a főzés, az étel nem ragad le. A masszív szendvics szerkezetű alj kiváló hőmegtartó tulajdonsággal rendelkezik, melynek köszönhetően energiát takarítunk meg. A tűzhelyet még a főzés befejezése előtt kikapcsolhatjuk, a főzés a tűzhely alacsony teljesítményénél is befejeződik. Elkészítés után az edényben tartott étel tovább megtartja hőmérsékletét. A SmartCOVER edény minden tűzhelytípuson alkalmazható – gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós. Főzés az edényben A főzés megkezdésekor állítsa a tűzhelyet a maximális fokozatra, majd folytassa a főzést a tűzhely alacsony, maximum közepes teljesítményén. A tűzhelyet a főzés befejezése előtt kapcsolja ki, hogy kihasználhassa a szendvics alj hőgyűjtő tulajdonságát. Válassza a megfelelő méretű főzőlapot. A főzőlap átmérője legyen azonos vagy kisebb mint az edény átmérője, a gázrózsa lángjai ne legyenek nagyobbak az edény aljának határától – ebben az esetben a fogantyúk megéghetnek, esetleg károsodhatnak. Üres edényt soha ne melegítsen!

36

VIGYÁZAT! Az üres vagy nem eléggé feltöltött edény hosszantartó melegítése esetén a fém részek felületén lilás vagy egészen barnás elszíneződés jelenhet meg. Ez az elszíneződés nem korlátozza az edény használatát, ill. nincs hatással az élelmiszerminőségre, nem számít a termék meghibásodásának, így nem képezheti reklamáció tárgyát. SmartCOVER fedők Az eszközök tárolása Az edényben elhelyezett merőkanálra, habkanálra, szedőkanálra, főzőkanálra stb. helyezze a fedőt úgy, hogy annak rugalmas széle letakarja az edény fogantyúját (1). Szűrés Helyezze fel a fedőt úgy, hogy a csúszásgátló jelölések a fogantyúkkal egy szögben legyenek és a szűrés jele az edényből kifelé mutasson (2). Szűrés közben tartsa a fedőt (3). Figyelmeztetés: Szükség esetén használjon konyharuhát vagy edényfogót. A SmartCOVER fedőt ne használja sütőben sem mikrohullámú sütőben. Az edény karbantartása és ápolása Az edényt az első használat előtt alaposan mossa el és törölje szárazra. Az edényt minden használat után alaposan mossa el és szárítsa meg, csak így őrizheti meg hosszútávon a tökéletes külsejét. Az edény tisztításához használjon általános tisztítószereket, soha ne használjon agresszív anyagokat, kémiai anyagokat és éles tárgyakat. A SmartCOVER edényeket kifejezetten rozsdamentes acélra kialakított szerekkel is tisztíthatja, ideális a TESCOMA vállalat által forgalmazott tisztítószer.

37

Nagy szennyeződés esetén az edényt áztassa vízbe vagy vízben oldott mosogatószerbe.

Az edényt minden mosogatás után törölje szárazra. Figyelmeztetés: Csak a forrásban levő vizet sózza!

A hideg vízbe történő sózás a konyhasó magas koncetrációját idézheti elő az edény alján, melynek következtében világos foltok jelennek meg a felületén, ún. lyuk-korrózió. Ezek a foltok nem korlátozzák az edény használatát, ill. nincsenek hatással az élelmiszerminőségre, nem számítanak a termék meghibásodásának, így nem képezhetik reklamáció tárgyát. Amennyiben az edény belsejében fehér lerakódás vagy szivárványos elszíneződés képződik, tisztítsa ki ecettel, néhány csepp citromlével vagy speciális a rozsdamentes acél edényekhez készült tisztítószerrel. Olyan üledékről van szó, melynek képződése a víz kémiai összetételétől függ. A SmartCOVER edények és fedők mosogatógépben is moshatók. Amennyiben mosogatógépet használ, ügyeljen arra, hogy az edény ne érintkezzen más fém konyhai eszközökkel, mert az edényen rozsdás vagy világos foltok jelenhetnek meg, ún. kontaktkorrózió. A program lejárata után nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és az edényt minél hamarabb távolítsa el a mosogatógépből. A korrózió víz által átterjedhet más termékekről, ezért az edény tökéletes külsejének megőrzése érdekében javasoljuk a mosogatógépben történő tisztítást mérsékelni, esetleg teljesen elhagyni. 5 éves garancia Erre a termékre az eladás napjától számítva 5 éves garanciát biztosítunk. A garancia nem vonatkozik a következő esetekre: - a termék nem a Használati útmutató szerint volt használva,

38

- a sérülések ütésből, esésből vagy szakszerűtlen kezelésből származnak, - a terméken nem engedélyezett javítások és változtatások mentek végbe. Indokolt reklamáció esetén forduljon az eladóhoz vagy valamelyik szervizközponthoz a www.tescoma.hu oldalon található lista alapján.

39

p Инструкция по использованию

Характеристика Посуда с крышкой SmartCOVER с гибким краем позволяет отложить по- ловник, шумовку, ложку, мешалку и т.п. во время приготовления пищи, а также легко процедить блюдо . Посуда имеет экстратолстое сэндвич-дно . Тепло от плиты передается в посуду непрерывно, без колебаний и равномерно по всему дну. Это об- легчает процесс приготовления, а также позволяет избежать пригорания блюд. Массивное сэндвич-дно имеет исключительные термоаккумуляци- онные свойства , что позволяет экономить энергию. Плиту можно вы- ключить раньше, чем блюдо приготовится: процесс будет продолжаться и на низкой мощности плиты. Блюда, оставленные в посуде, дольше бу- дут сохранять свою температуру. Посуда SmartCOVER подходит для всех типов плит: газовых, электри- ческих, стеклокерамических и индукционных . Приготовление пищи в посуде Установите плиту на максимум в начале приготовления блюда , а затем готовьте на низкой или средней мощности. Выключайте плиту раньше, чем блюдо приготовилось – используйте тер- моаккумуляционные свойства сэндвич-дна. Выбирайте правильный размер конфорки , ее размер должен быть меньшим или быть равным размерам дна посуды, пламя горелки не должно выходить за пределы дна посуды – в противном случае ручки могут опалиться.

40

Made with FlippingBook - Online catalogs