Salimeter Accura

Animated publication

Salimeter / Salimetr Salinometro per alimenti Salinómetro / Salinómetro Salinometer / Salinomètre Salimetr / Salimeter / Солемер

Instructions for use Návod k použití

Istruzioni per l‘uso Instrucciones de uso Instruções de utilização Gebrauchsanleitung Mode d‘emploi Instrukcja użytkowania Návod na použitie Инструкция по использованию

1

2

A Instructions for use

6

S Návod k použití

9

G Istruzioni per l‘uso

12

H Instrucciones de uso

15

J Instruções de utilização

18

D Gebrauchsanleitung

21

F Mode d‘emploi

24

K Instrukcja użytkowania

27

L Návod na použitie

30

P Инструкция по использованию

33

3

6

3 4 5

2

Legend Popis Legenda Descripción Legenda Beschreibung Description Opis Popis Описание

1

4

7

B U T T O N C E L L

LR44 +

8

+ B U T T O N C E L L

LR44

LR44 + B U T T O N C E L L

www.tescoma.com/video/634498

5

a Reducing excessive salt intake The safe daily salt intake of an adult person indicated by the World Health Organisation is between 4 and 5 grams – approximately one teaspoon. In fact, the actual intake is often up to three times higher. Exceeding the safe daily dose increases the risk of developing cardio- vascular diseases, osteoporosis, obesity, kidney disease and stomach cancer. Salimeter ACCURA gives you a permanent control over the amount of salt you use in soups, sauces and liquid food. When cooking, add salt only up to “low-salt” (orange control light flashing) or “moderately salted” (green control light on); use fresh herbs and spices to season your food. To permanently reduce exces- sive salt intake, you should also significantly reduce the consump- tion of oversalted food such as smoked meat, savoury pastries, salty cheeses, instant and ready-to-eat food and drinks with high sodium content. Instead of using salt, let the natural taste of your food be brought out. Salimeter ACCURA has been developed in co-operation with di- etitian MUDr. Robert Urbánek and nutrition specialist Mgr. Martina

Ševčíková, Zlín, Czech Republic. Instructions for use Legend 3. SCAN – white control light 4. LOW – orange control light 5. OK – green control light 6. ! – red control light 1. Measurement sensors 2. Measurement button

6

7. Battery cover 8. 3 × 1.5V battery LR44 Measurement range

Salimeter ACCURA measures salt concentration in liquids, soups, sauces and liquid food with temperatures from 10 to 100 °C in the range from 0.1 to 1.75 g / 100 ml. Before first use Remove the transport insert from the inserted batteries. Measuring salinity Place the salimeter into a liquid food with both sensors (1) submerged, stir the food for several seconds and press the measurement button (2). Useful hint: For determining salinity as accurately as possible, use the salimeter in food heated to between 40 and 80 °C. White control light SCAN (3) Flashing – food salinity measurement in progress. Indication of salinity degree The white control light SCAN will go off after about 2 seconds and one of three coloured control lights will begin to signal the salinity of the food. Orange control light LOW (4) On – unsalted food (up to 0.25 g salt per 100 ml) Flashing – low-salt food (0.26–0.75 g salt per 100 ml) Green control light OK (5) On – moderately salted food (0.76–1.25 g salt per 100 ml)

7

Red control light ! (6) On – oversalted food (1.26 –1.75 g salt per 100 ml) Flashing – heavily oversalted food (more than 1.75 g salt per 100 ml) Cleaning After finishing the measurement, remove the salimeter from the food and rinse the measurement sensors with water. Remove any major impurities using a sponge with detergent. Dry the sensors after washing them. Switching off Salimeter ACCURA switches off automatically when measurement is complete. Battery replacement Salimeter ACCURA comes with 3 inserted 1.5V batteries LR44. If needed, replace the batteries with new ones; use exclusively high- quality button cell batteries. If you do not use the salimeter for a long period of time, remove the batteries and store them separately. Do not discard used batteries and the product in domestic waste – dis- pose of them at a recycling site. 3-year warranty A 3-year warranty period applies to this product from the date of purchase.The warranty never covers defects: Due to improper use in- compatible with the Instructions for use. Resulting from an impact, fall or mishandling. Due to unauthorised repairs of, or alterations to, the product.

8

s Omezení nadměrného příjmu soli Bezpečná dávka soli u dospělého člověka je podle Světové zdravot- nické organizace 4 až 5 g na osobu a den, což je přibližně jedna čajo- vá lžička. Skutečná denní spotřeba soli je však často až trojnásobná. Dlouhodobé překračování bezpečné denní dávky zvyšuje riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, osteoporózy, obezity, one- mocnění ledvin a rakoviny žaludku. Se salimetrem ACCURA získáte stálou kontrolu nad množstvím soli v polévkách, omáčkách a teku- tých pokrmech. Při vaření solte pokrmy jen na stupeň „mírně osolený“ (bliká oran- žová kontrolka) nebo „přiměřeně osolený“ (svítí zelená kontrolka), k dochucování pokrmů používejte čerstvé bylinky a koření. Pro trvalé snížení nadměrného příjmu soli současně výrazně omezte konzuma- ci přesolených potravin, např. uzenin, pečiva, slaných sýrů, instant- ních nebo hotových pokrmů a nápojů s vysokým obsahem sodíku. Místo solení nechte vyniknout přirozenou chuť potravin. Salimetr ACCURA byl vyvinut ve spolupráci s dietologem MUDr. Ro- binem Urbánkem a nutriční specialistkou Mgr. Martinou Ševčíkovou, Zlín, Česká republika. Návod k použití Popis 1. Měřicí čidla 2. Tlačítko měření 3. SCAN – bílá kontrolka 4. LOW – oranžová kontrolka 5. OK – zelená kontrolka 6. ! – červená kontrolka

9

7. Kryt baterií 8. 3 × 1,5V baterie LR44 Rozsah měření

Salimetr ACCURA měří množství soli v tekutinách, polévkách, omáč- kách a tekutých pokrmech o teplotě od 10 do 100 °C v rozsahu od 0,1 do 1,75 g / 100 ml. Před prvním použitím Z vložených baterií odstraňte přepravní pojistku. Měření slanosti Salimetr vložte do tekutého pokrmu tak, aby byla obě čidla (1) pono- řená, několik sekund pokrm míchejte a stiskněte tlačítko měření (2). Dobrý tip: Pro co nejpřesnější stanovení slanosti používejte salimetr v ohřátých pokrmech o teplotě od 40 do 80 °C. Bílá kontrolka SCAN (3) Bliká – měří se slanost pokrmu. Zobrazení stupňů slanosti Po cca 2 vteřinách bílá kontrolka SCAN zhasne a jedna ze tří barevných kontrolek začne signalizovat slanost pokrmu. Oranžová kontrolka LOW (4) Svítí – neslaný pokrm (max. 0,25 g soli / 100 ml) Bliká – mírně osolený pokrm (0,26–0,75 g soli / 100 ml) Zelená kontrolka OK (5) Svítí – přiměřeně osolený pokrm (0,76–1,25 g soli / 100 ml)

10

Červená kontrolka ! (6) Svítí – přesolený pokrm (1,26–1,75 g soli / 100 ml) Bliká – silně přesolený pokrm (více než 1,75 g / 100 ml) Čištění

Po ukončení měření vyjměte salimetr z pokrmu a měřicí čidla oplách- něte vodou, případné větší nečistoty odstraňte houbičkou se saponá- tem, čidla po umytí osušte. Vypínání Salimetr ACCURA vypne automaticky po ukončení měření. Výměna baterií Salimetr ACCURA je dodáván se 3 vloženými 1,5V bateriemi LR44. V případě potřeby vyměňte baterie za nové, používejte výhradně kvalitní knoflíkové baterie. Pokud salimetr delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte a skladujte samostatně. Použité baterie a výrobek nepatří do domovního odpadu, ale na místo zpětného odběru. 3 roky záruka Na tento výrobek je poskytována 3 roky záruka, počínaje dnem prodeje. Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy: Výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití. Závady byly způsobeny úde- rem, pádem či neodbornou manipulací. Na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny.

11

g Ridurre l‘eccessiva assunzione di sale Il fabbisogno giornaliero di sale di una persona adulta è indicato dall‘Organizzazione Mondiale della Sanità in un intervallo compreso fra 4 e 5 grammi – che corrispondono indicativamente ad un cuc- chiaino. In realtà, l‘effettivo consumo di sale arriva spesso fino al triplo di tale quantità. Superare la dose giornaliera indicata aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, osteoporosi, obesità, malattie renali e cancro allo stomaco. Il salinometro ACCURA permet- te il costante controllo del quantitativo di sale assunto quotidiana- mente con gli alimenti liquidi. Quando si cucina, salare solo fino a raggiungere l‘indicazione “iposo- dico”(luce arancione lampeggiante) o“moderatamente salato”(luce verde accesa); utilizzare erbe aromatiche fresche e spezie per insa- porire le pietanze. Per ridurre definitivamente l‘assunzione eccessiva di sale, è consigliato anche ridurre sensibilmente il consumo di cibi salati come carne affumicata, salatini, formaggi salati, cibi pronti e bevande ad alto contenuto di sodio. Invece di salare, lasciare che venga esaltato il gusto naturale delle pietanze. Il salinometro ACCURA è stato sviluppato in collaborazione con il dietista MUDr. Robert Urbánek e con la nutrizionista Mgr. Martina Ševčíková a Zlín, in Repubblica Ceca. Istruzioni per l‘uso

Legenda 1. Sensori

2. Tasto per la misurazione 3. SCAN – luce bianca

12

4. LOW – luce arancione 5. OK – luce verde 6. ! – luce rossa 7. Coperchio pile 8. 3 × 1,5V pile LR44 Intervallo di misurazione

Il salinometro ACCURA misura la concentrazione di sale nei liqui- di, minestre, salse ed altri alimenti con temperatura compresa fra 10 e 100 °C, con un intervallo compreso fra 0,1 e 1,75 g / 100 ml. Prima del primo utilizzo Rimuovere l‘inserto di protezione dall‘alloggiamento delle pile. Misurare la salinità Posizionare il salinometro in un alimento liquido immergendo en- trambi i sensori (1), mescolare il liquido per alcuni secondi e premere il tasto per la misurazione (2). Consiglio utile: Per determinare la salinità nel modo più accurato possibile, utilizzare il salinometro in alimenti riscaldati a temperature comprese fra 40 e 80 °C. Luce bianca SCAN (3) La luce bianca SCAN si spegne dopo circa 2 secondi, dopodiché una delle tre luci colorate inizierà a segnalare la salinità dell‘alimento. Luce arancione LOW (4) Accesa – alimento non salato (fino a 0,25 g di sale per 100 ml) Lampeggiante – alimento a basso contenuto di sale (0,26–0,75 g di sale per 100 ml) Lampeggiante – misurazione in corso. Indicazione del grado di salinità

13

Luce verde OK (5) Accesa – alimento moderatamente salato (0,76–1,25 g di sale per 100 ml) Luce rossa ! (6) Accesa – alimento salato (1,26 – 1,75 g di sale per 100 ml) Lampeggiante – alimento troppo salato (più di 1,75 g di sale per Una volta terminata la misurazione, estrarre il salinometro dall‘ali- mento e risciacquare i sensori con acqua. Rimuovere i residui utiliz- zando una spugna con del detersivo. Asciugare i sensori dopo averli lavati. Spegnimento Il salinometro ACCURA si spegne automaticamente al termine della misurazione. Sostituzione delle pile Il salinometro ACCURA è fornito con 3 pile da 1,5V LR44. Se neces- sario, sostituire le pile; utilizzare esclusivamente pile a bottone di qualità. In caso di inutilizzo prolungato del salinometro, estrarre le pile e conservarle separatamente. Non gettare fra i rifiuti domestici – smaltirle negli appositi contenitori. Garanzia 3 anni Una garanzia di 3 anni si applica al prodotto a partire dalla data di acquisto. La garanzia non copre mai i difetti: Dovuti ad un uso im- proprio o incompatibile con le Istruzioni per l‘uso. Derivanti da un impatto, caduta o maltrattamento. Provocati da una riparazione non autorizzata o da una modifica al prodotto. 100 ml) Pulizia

14

h Reducir la ingesta excesiva de sal La ingesta diaria de sal segura de una persona adulta indicada por la Organización Mundial de la Salud está entre 4 y 5 gramos – aproxi- madamente una cucharadita de té. Sin embargo, la ingesta actual a menudo supera hasta tres veces ese valor. Exceder la cantidad diaria recomendada incrementa el riesgo de desarrollar enfermeda- des cardiovasculares, osteoporosis, obesidad, enfermedades renales y cáncer de estómago. El salinómetro ACCURA le da un permanente control sobre la cantidad de sal que utiliza en sopas, salsas y alimen- tos líquidos. Al cocinar añadir sal solo hasta la indicación “poco salado” (la luz de control naranja intermitente) o “moderadamente salado” (luz de control verde encendida); utilizar hierbas frescas y especias para sazonar sus alimentos. Para reducir permanentemente la ingesta excesiva de sal, debería de reducir significativamente el consumo de alimentos con exceso de sal como la carne ahumada, repostería salada, quesos salados, comida rápida y bebidas con alto contenido en sodio. En lugar de utilizar sal, deje que salga el sabor natural de sus alimentos. El salinómetro ACCURA ha sido desarrollado en cooperación con el dietista MUDr. Robert Urbánek y la experta en nutrición Mgr. Martina Ševčíková en Zlín, Republica Checa. Instrucciones de uso Descripción 1. Sensores de medición 2. Botón de medición 3. SCAN – luz de control blanca

15

4. LOW – luz de control naranja 5. OK – luz de control verde 6. ! – luz de control roja 7. Tapa de la pila

8. 3 × 1,5V pilas LR44 Rango de medición

El salinómetro ACCURA mide la concentración de sal en líquidos, sopas, salsas y alimentos líquidos con temperaturas desde 10 hasta 100 °C en el rango desde 0,1 hasta 1,75 g / 100 ml. Antes del primer uso Retirar la protección de transporte de las pilas. Medición de salinidad Introducir el salinómetro en un alimento líquido con ambos sensores (1) sumergidos, remover el alimento varios segundos y presionar el botón de medición (2). Consejo útil: Para determinar la salinidad con la mayor precisión posible, utilizar el salinómetro en alimentos calientes con temperatura entre 40 y 80 °C. Luz de control blanca SCAN (3) Intermitente – medición de la salinidad de los alimentos en pro- gresión. Indicación del grado de salinidad La luz de control blanca SCAN se apagará después de unos 2 se- gundos y una de las tres luces de colores aparecerá para indicar la salinidad de los alimentos. Luz de control naranja LOW (4) Encendido – alimento no salado (hasta 0,25 g de sal por 100 ml) Intermitente – alimento poco salado (0,26–0,75 g de sal por 100 ml)

16

Luz de control verde OK (5) Encendido – alimento moderadamente salado (0,76–1,25 g de sal por 100 ml) Luz de control roja ! (6) Encendido – alimento salado (1,26 –1,75 g de sal por 100 ml) Intermitente – alimento extremadamente salado (más de 1,75 g de sal por 100 ml) Limpieza Una vez terminada la medición, retirar el salinómetro del alimento y lavar el sensor de medición con agua. Retirar la suciedad utilizando una esponja con detergente. Secar los sensores después de lavarlos. Apagar El salinómetro ACCURA se apaga automáticamente una vez que se ha completado la medición. Reemplazo de pilas El salinómetro ACCURA viene con 3 pilas LR44 1,5V en su interior, cambiar las pilas por unas nuevas; utilizar exclusivamente pilas de botón de alta calidad. Si no utiliza el salinómetro durante un largo periodo de tiempo, retirar las pitas y guardar separadamente. No desechar las pilas y el producto en la basura doméstica – deshacerse de ellos en lugares de reciclaje. Garantía de 3 años Un periodo de garantía de 3 años se aplica a este producto desde la fecha de compra. La garantía nunca cubre defectos: Debidos a un uso inapropiado incompatible con las Instrucciones de uso. Resultado de un impacto, caída o manipulación. Debidos a reparaciones no autori- zadas, o alteraciones en el producto.

17

j Reduzir a ingestão excessiva de sal A ingestão diária de sal de um adulto indicada pela Organização Mundial de Saúde varia entre 4 a 5 gramas – aproximadamente uma colher de chá. Na verdade, o consumo real de sal é geralmente três vezes maior. Exceder a dose diária indicada aumenta o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, osteoporose, obe- sidade, doença renal e cancro de estômago. O Salímetro ACCURA permite-lhe controlar constantemente a quantidade de sal ingerido nas sopas, molhos e alimentos líquidos. Ao cozinhar, adicionar sal apenas a„baixo sal“ (luz de controle laranja piscando) ou„moderadamente salgado“ (luz de controle verde ace- sa). Usar ervas frescas e especiarias para temperar os seus alimentos. Para reduzir permanentemente o uso excessivo de sal, deve reduzir significativamente o consumo de alimentos salgados como carne fumada, bolos salgados, queijos salgados, alimentos instantâneos e prontos a comer e bebidas com alto teor de sódio. Em vez de usar sal, deixe o sabor natural da sua comida ser realçado. O Salinómetro ACCURA foi desenvolvido em colaboração com o nu- tricionista MUDr. Robert Urbánek e a nutricionista Mgr. Martina

Ševčíková em Zlín na República Checa. Instruções de utilização Descrição 1. Sensores de medição 2. Botão de medição 3. SCAN – luz de controle branca 4. LOW – luz de controle laranja

18

5. OK – luz de controle verde 6. ! – luz de controle vermelha 7. Tampa das pilhas 8. 3 × 1,5V pilhas LR44 Escala de Medição

O Salinómetro ACCURA mede a concentração de sal em líquidos, so- pas, molhos e outros alimentos líquidos, com temperaturas entre os 10 e os 100 °C, variando de 0,1 a 1,75 g / 100 ml. Antes da primeira utilização Retirar a proteção de transporte das pilhas. Medição da Salinidade Colocar o salinómetro num alimento líquido com os dois sensores (1) submersos, mexer os alimentos durante alguns segundos e pressio- nar o botão de medição (2). Conselho útil: Para determinar a salini- dade com a maior precisão possível, uso o salinómetro em alimentos aquecidos entre 40 e 80 °C. Luz de controle branca SCAN (3) Piscando – medição do teor do sal nos alimentos em curso. Indicação do grau de salinidade A luz de controle branca SCAN irá desligar após cerca de 2 segun- dos e uma das três luzes coloridas começarão a sinalizar a salinidade dos alimentos. Luz de controle laranja LOW (4) Acesa – alimentos não salgados (até 0,25 g de sal por 100 ml) Piscando – alimentos pouco salgados (0,26–0,75 g de sal por 100 ml) Luz de controle Verde OK (5)

19

Acesa – alimentos moderamente salgados (0,76–1,25 g de sal por 100 ml) Luz de controle Vermelha ! (6) Acesa – alimentos salgados (1,26 –1,75 g de sal por 100 ml) Piscando – alimentos extremamente salgados (mais de 1,75 g de sal por 100 ml) Limpeza Após terminar a medição, retirar o salinómetro dos alimentos e passar por água os sensores de medição. Remover a sujidade com uma esponja com detergente da louça. Secar os sensores depois de os lavar. Desligar O Salinómetro ACCURA desliga-se automaticamente após terminar a medição. Substituir as pilhas O Salinómetro ACCURA vem com 3 pilhas 1,5V LR44 incluídas. Se ne- cessário substituir as pilhas por novas. Utilizar exclusivamente pilhas semelhantes de qualidade. Retirar as pilhas do salinómetro durante períodos prolongados de inactividade e guardá-las em separado. Não deitar fora as pilhas usadas no lixo doméstico – deitar fora as pilhas nos pontos próprios de reciclagem. Garantia de 3 anos Um periodo de garantia de 3 anos aplica-se a este produto desde a data da sua compra. A garantia nunca cobre defeitos: Derivados de uso inapropriado incompatível com as Instruções de utilização. Re- sultado de um impacto, queda ou manipulação indevida. Derivados de reparações não autorizadas, ou alterações no produto.

20

d Übermäßigen Salzkonsum reduzieren Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation beträgt die sichere Dosis für Erwachsene 4 bis 5 g Salz pro Person und Tag, was etwa einem Teelöffel Salz entspricht. Die tatsächliche tägliche Salzauf- nahme erreicht jedoch oft bis das Dreifache. Mit der langzeitigen Überschreitung der sicheren täglichen Dosis wird das Risiko für die Entwicklung von kardiovaskulären Erkrankungen, Osteoporose, Fettleibigkeit, Nierenerkrankungen und Magenkrebs erhöht. Mit dem Salinometer ACCURA haben Sie eine ständige Kontrolle über die Menge Salz in den Suppen, Soßen und flüssigen Speisen. Beim Kochen nur auf die Stufe „leicht salzig“ (die orangenfarbene Kontrolllampe blinkt), bzw.„ausreichend gesalzen“ (die grüne Kon- trolllampe leuchtet) salzen, mit frischen Kräutern und Gewürzen abschmecken. Um den übermäßigen Salzkonsum dauernd zu ver- ringern, ist zugleich der Verzehr von versalzenen Lebensmitteln wie z.B. Wurstwaren, Backwaren, gesalzenen Käsesorten, Instant- oder verzehrfertigen Nahrungsmitteln und von Getränken mit hohem Natriumgehalt deutlich zu reduzieren. Statt Salzen lassen Sie den natürlichen Geschmack der Lebensmittel hervorheben. Das Salinometer ACCURA wurde in Zusammenarbeit mit dem Ernäh- rungsberater Dr. Robin Urbánek und der Ernährungsexpertin Mag. Martina Ševčíková aus der Stadt Zlín in der Tschechischen Republik entwickelt. Gebrauchsanleitung

Beschreibung 1. Messsensoren 2. Messung-Taste 3. SCAN – weiße Kontrolllampe

21

4. LOW – orangefarbene Kontrolllampe 5. OK – grüne Kontrolllampe 6. ! – rote Kontrolllampe 7. Batteriefach 8. 3 × 1,5V Knopfzelle LR44 Messbereich

Das Salinometer ACCURA misst den Salzgehalt in den Flüssigkeiten, Suppen, Soßen und flüssigen Speisen bei der Temperatur von 10 bis 100 °C im Messbereich von 0,1 bis 1,75 g / 100 ml. Vor dem ersten Gebrauch Die Transportsicherung bei Batterien entfernen. Salzgehalt messen Das Salinometer in die flüssige Speise einlegen, wobei beide Sen- soren (1) eingetaucht sein sollen; einige Sekunden rühren und die Messung-Taste drücken (2). Guter Tipp: Um den Salzgehalt mög- lichst genau zu bestimmen, ist das Salinometer in den erwärmten Speisen bei der Temperatur von 40 bis 80 °C zu verwenden. Weiße Kontrolllampe SCAN (3) Blinkt – der Salzgehalt im Gargut wird gemessen. Salzgehalt anzeigen Nach ca. 2 Sekunden erlischt die weiße Kontrolllampe SCAN und eine der drei farbigen Kontrolllampen signalisiert den Salzgehalt in der Speise. Orangefarbene Kontrolllampe LOW (4)

Leuchtet – ungesalzen (max. 0,25 g Salz / 100 ml) Blinkt – leicht salzig (0,26–0,75 g Salz / 100 ml)

22

Grüne Kontrolllampe OK (5) Leuchtet – ausreichend gesalzen (0,76–1,25 g Salz / 100 ml) Rote Kontrolllampe ! (6)

Leuchtet – versalzen (1,26–1,75 g Salz / 100 ml) Blinkt – stark versalzen (über 1,75 g / 100 ml) Reinigung

Nach der Beendigung des Messung das Salinometer herausnehmen, die Messsensoren mit Wasser spülen, bzw. größere Verschmutzung mit einem Spülschwamm mit Spülmittel entfernen, die Messsenso- ren nach dem Abwasch abtrocknen. Ausschalten Nach der Beendigung der Messung schaltet sich das Salinometer ACCURA automatisch ab. Batterien wechseln Das Salinometer ACCURA ist mit 3 eingelegten 1,5 V-Knopfzellen LR44 lieferbar. Im Bedarfsfalle sind die Batterien durch neue Bat- terien zu ersetzen, ausschließlich hochwertige 1,5 V-Knopfzellen verwenden. Beim längeren Nichtgebrauch des Salinometers sind die Batterie herauszunehmen und separat aufzubewahren. Die leeren Batterien und das Produkt dürfen nicht dem normalen Hausmüll beigefügt werden, sondern müssen fachgerecht entsorgt werden – Rückgabe von gebrauchten Batterien. 3 Jahre Garantie Für dieses Produkt wird eine Garantiefrist von 3 Jahren ab Verkaufsda- tum gewährt. Die Garantie erstreckt sich grundsätzlich nicht auf folgen- de Fälle: Produktnutzung, die den Angaben in der Betriebsanleitung nicht entspricht. Stoß-, Sturzbeschädigungen, unsachgemäße Hand- habung. Nichtautorisierte Reparaturen und Änderungen am Produkt.

23

f Limitation de la consommation excessive de sel La quantité adéquate de sel pour un adulte, selon l’Organisation mondiale de la Santé, est de 4 à 5 g par personne et par jour, soit environ une cuillère à café. La consommation quotidienne de sel réelle est souvent trois fois plus importante. Le dépassement à long terme de la quantité quotidienne adéquate de sel augmente le risque d’apparition des maladies cardiovasculaires, de l’ostéoporose, de l’obésité, des maladies rénales et du cancer de l’estomac. Le sali- nomètre ACCURA permet de contrôler en permanence la quantité de sel dans les soupes, les sauces et les aliments liquides. Lorsque vous cuisinez, salez les aliments au niveau « légèrement salé » (le voyant orange clignote) ou « convenablement salé » (le voyant vert est allumé). Pour améliorer le goût de vos plats, utili- sez des herbes aromatiques fraîches et des épices. Afin de réduire durablement l’apport excessif en sel, il est important de limiter considérablement la consommation d’aliments trop salés (charcute- rie, viennoiseries, fromages salés, plats préparés ou instantanés et boissons à haute teneur en sodium). Au lieu de rajouter du sel, laissez les aliments exprimer leur goût naturel. Le salinomètre ACCURA a été développé en collaboration avec le Docteur Robin Urbánek, diététicien, et la spécialiste de la nutrition Martina Ševčíková (Zlin, République tchèque). Mode d’emploi Description

1. Capteurs de mesure 2. Touche de mesure 3. SCAN – voyant blanc

24

4. LOW – voyant orange 5. OK – voyant vert

6. ! – voyant rouge 7. Cache des piles 8. 3 × pile 1,5V LR44 Etendue de mesure

Le salinomètre ACCURA mesure la quantité de sel contenue dans les liquides, soupes, sauces et aliments liquides ayant une température comprise entre 10 et 100 °C. La mesure se fait dans une étendue allant de 0,1 à 1,75 g de sel / 100 ml. Avant la première utilisation Retirer la protection de transport des piles insérées. Mesure de la teneur en sel Insérer le salinomètre dans l’aliment liquide de telle sorte que les deux capteurs (1) soient immergés, remuer l’aliment pendant quelques secondes et appuyer sur la touche de mesure (2). Astuces : Pour déterminer la teneur en sel le plus exactement possible, utiliser le sali- nomètre dans des aliments chauffés à une température de 40 à 80 °C. Voyant blanc SCAN (3) Lorsqu’il clignote – le dispositif mesure la teneur en sel de l’aliment. Affichage du résultat Après environ deux secondes, le voyant blanc SCAN s’éteint et l’un des trois voyants de couleur indique la teneur en sel de l’aliment. Voyant orange LOW (4) Lorsqu’il s’allume – l’aliment n’est pas salé (il contient au maxi- mum 0,25 g de sel / 100 ml) Lorsqu’il clignote – l’aliment est légèrement salé (il contient de 0,26 à 0,75 g de sel / 100 ml)

25

Voyant vert OK (5) Lorsqu’il s’allume – l’aliment est convenablement salé (il contient de 0,76 à 1,25 g de sel / 100 ml) Voyant rouge ! (6) Lorsqu’il s’allume – l’aliment est trop salé (il contient de 1,26 à 1,75 g de sel / 100 ml) Lorsqu’il clignote – l’aliment est extrêmement salé (plus de 1,75 g de sel / 100 ml) Nettoyage Une fois les mesures effectuées, retirer le salinomètre de l’aliment et rincer les capteurs de mesure à l’eau courante. Pour éliminer les impuretés persistantes, utiliser une éponge avec un détergent, puis sécher les capteurs. Mise hors tension Le Salinomètre ACCURA s’éteint automatiquement une fois les me- sures effectuées. Remplacement des piles Le salinomètre ACCURA est fourni avec trois piles insérées de type 1,5V LR44. Remplacer les piles si nécessaire, utiliser uniquement des piles bouton de haute qualité. Si le salinomètre n’est pas utilisé pendant un temps prolongé, retirer les piles et les stocker séparé- ment. Les piles usagées et le produit ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais dans un lieu de collecte approprié. Garanti 3 ans Ce produit est garanti 3 ans à compter de la date d’achat. La garantie ne couvre toutefois pas les cas suivants : Le produit a été utilisé sans se conformer au présent Mode d’emploi. Les problèmes sont apparus à la suite d’un choc, d’une chute ou d’une mauvaise manipulation. Des mo- difications ou réparations non autorisées ont été apportées au produit.

26

k Ograniczenie nadmiernego spożycia soli Bezpieczna dzienna dawka soli dla dorosłego człowieka według Światowej Organizacji Zdrowia wynosi od 4 do 5 g na osobę, czyli około jednej łyżeczki. Rzeczywiste dzienne spożycie soli często nawet trzykrotnie przekracza normę. Długotrwałe przekraczanie zalecanej dziennej dawki soli zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, osteoporozy, otyłości, chorób nerek oraz nowotworu żołądka. Dzięki salimetrowi ACCURA można regularnie kontrolować ilość soli w zu- pach, sosach oraz innych płynnych potrawach. Podczas gotowania najlepiej solić potrawy tylko do osiągnięcia po- ziomu„delikatnie słonego” (migająca pomarańczowa kontrolka) lub „odpowiednio słonego”(świecąca zielona kontrolka), a do doprawia- nia potraw używać świeżych ziół i przypraw. Aby na stałe obniżyć poziom spożycia soli należy znacznie ograniczyć konsumpcję przeso- lonych potraw, np. wędlin, pieczywa, słonych serów, produktów typu instant lub gotowych potraw oraz napojów z wysoką zawartością sodu. Mniejsza ilość soli pozwala wydobyć naturalny smak produk- tów spożywczych. Salimetr ACCURA został zaprojektowany i stworzony we współpracy z dietetykiem dr n. med. RobinemUrbánkem, oraz specjalistką w dzie- dzinie żywienia medycznego mgr Martinou Ševčíkovou, Zlin, Czechy. Instrukcja użytkowania Opis 1. Czujniki odmierzające 2. Przycisk mierzenia 3. SCAN – biała kontrolka 4. LOW – pomarańczowa kontrolka

27

5. OK – zielona kontrolka 6. ! – czerwona kontrolka 7. Osłona baterii 8. 3 × 1,5V bateria LR44 Przedział mierzenia

Salimetr ACCURA mierzy ilość soli w cieczach, zupach, sosach oraz płynnych potrawach o temperaturze od 10 do 100 °C w zakresie od 0,1 do 1,75 g / 100 ml. Przed pierwszym użyciem Z baterii należy zdjąć zabezpieczenie. Mierzenie poziomu soli Salimetr należy umieścić w płynnej potrawie tak, aby oba czujniki (1) były zanurzone, potrawę należy mieszać przez kilka sekund, a na- stępnie wcisnąć przycisk mierzenia (2). Wskazówka: Aby jak najdo- kładniej zmierzyć poziom soli, salimetru należy używać w potrawach podgrzanych do temperatury od 40 do 80 °C. Biała kontrolka SCAN (3) Miga – trwa mierzenie poziomu zawartości soli w potrawie. Wyświetlanie poziomu zawartości soli Po ok. 2 sekundach biała kontrolka SCAN zgaśnie i jedna z trzech kolorowych kontrolek zasygnalizuje poziom soli w potrawie. Pomarańczowa kontrolka LOW (4) Świeci – potrawa jest niedosolona (max. 0,25 g soli / 100 ml) Miga – potrawa jest delikatnie słona (0,26 deux capteurs–0,75 g soli / 100 ml)

28

Zielona kontrolka OK (5) Świeci – poziom soli jest odpowiedni (0,76–1,25 g soli / 100 ml) Czerwona kontrolka ! (6) Świeci – potrawa jest przesolona (1,26–1,75 g soli / 100 ml) Miga – potrawa jest mocno przesolona (więcej niż 1,75 g / 100 ml) Czyszczenie Po zakończeniu mierzenia salimetr należy wyjąć z potrawy i opłukać czujniki pod bieżącą wodą. W razie potrzeby oczyścić gąbeczką z pły- nem do mycia naczyń. Po umyciu czujniki należy wytrzeć do sucha. Wyłączanie Salimetr ACCURA wyłączy się automatycznie po zakończeniu mie- rzenia. Wymiana baterii Salimetr ACCURA jest sprzedawany w zestawie z 3 bateriami LR44 o mocy 1,5V. W razie potrzeby baterie należy wymienić na nowe. Należy używać wyłącznie wysokiej jakości baterii pastylkowych. Jeśli salimetr nie jest używany przez dłuższy czas, baterię należy wyjąć i przechowywać oddzielnie. Zużytych baterii oraz produktu nie nale- ży wyrzucać do zwykłych odpadów, tylko do kontenera przeznaczo- nego na odpady tego typu. Gwarancja 3- letnia Na produkt udzielana jest 3- letnia gwarancja, począwszy od dnia sprzedaży. Gwarancja nie zostanie uwzględniona w następujących przypadkach: Produkt był użytkowany niezgodnie z Instrukcją użyt- kowania. Wady zostały spowodowane uderzeniem, upadkiem lub nieprawidłowym postępowaniem z produktem. Dokonano nieauto- ryzowanych napraw i zmian produktu.

29

l Obmedzenie nadmerného príjmu soli Bezpečná dávka soli u dospelého človeka je podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie 4 až 5 g na osobu na deň, čo je približne jedna čajová lyžička. Avšak skutočná denná spotreba soli je často až trojnásobná. Dlhodobé prekračovanie bezpečnej dennej dávky zvyšuje riziko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení, osteoporózy, obezity, ochorení obličiek a rakoviny žalúdka. So salimetrom ACCURA získate stálu kontrolu nad množstvom soli v polievkach, omáčkach a tekutých pokrmoch. Pri varení soľte pokrmy len na stupeň „mierne solené“ (bliká oran- žová kontrolka) alebo „primerane solené“ (svieti zelená kontrolka), používajte čerstvé bylinky a koreniny na ochutenie jedál. Na trvalé zníženie nadmerného príjmu soli súčasne výrazne znížite spotrebu osolených potravín, ako sú klobásy, pečivo, slané syry, instantné alebo hotové jedlá a nápoje s vysokým obsahom sodíka. Namiesto solenia nechajte vyniknúť prirodzenú chuť potravín. Salimeter ACCURA bol vyvinutý v spolupráci s dietológom MUDr. Robinom Urbánkom a nutričnou špecialistkou Mgr. Martinou Ševčíkovou, Zlín, Česká republika.

30

Návod na použitie Popis

1. Snímače merania 2. Tlačidlo merania

3. SCAN – biela kontrolka 4. LOW – oranžová kontrolka 5. OK – zelená kontrolka 6. ! – červená kontrolka 7. Kryt batérií 8. 3 × 1,5 V batéria LR44 Rozsah merania

Salimeter ACCURA meria množstvo soli v tekutinách, polievkach, omáčkach a tekutých pokrmoch pri teplote od 10 do 100 °C v rozme- dzí od 0,1 do 1,75 g / 100 ml. Pred prvým použitím Z vložených batérií odstráňte prepravnú poistku. Meranie slanosti Vložte salimeter do tekutých pokrmov tak, aby boli obidva sníma- če (1) ponorené, miešajte pokrm niekoľko sekúnd a stlačte tlačidlo merania (2). Dobrý tip: Pre čo najpresnejšie stanovenie slanosti po- užívajte salimeter v zohriatych pokrmoch s teplotou od 40 do 80 °C. Biela kontrolka SCAN (3) Bliká – meria sa slanosť pokrmu. Zobrazenie stupňov slanosti Po cca 2 sekundách biela kontrolka SCAN zhasne a jedna z troch farebných kontroliek začne signalizovať slanosť pokrmu.

31

Oranžová kontrolka LOW (4) Svieti – neslaný pokrm (max. 0,25 g soli / 100 ml) Bliká – mierne osolený pokrm (0,26–0,75 g soli / 100 ml) Zelená kontrolka OK (5) Svieti – primerane osolený pokrm (0,76–1,25 g soli / 100 ml) Červená kontrolka ! (6) Svieti – presolený pokrm (1,26–1,75 g soli / 100 ml) Bliká – silne presolený pokrm (viac ako 1,75 g / 100 ml) Čistenie Po ukončení merania vyberte salimeter z pokrmu a snímače merania opláchnite vodou, prípadne väčšie nečistoty odstráňte špongiou so saponátom, snímače po umytí osušte. Vypínanie Salimeter ACCURA sa po ukončení merania automaticky vypne. Výmena batérií Salimeter ACCURA je dodávaný s 3 vloženými batériami 1,5V LR44. Ak je to potrebné, vymeňte batérie za nové, používajte výhradne kvalitné gombíkové batérie. Ak dlhší čas nepoužívate salimeter, ba- térie vyberte a uložte samostatne. Použité batérie a výrobok nepatria do domáceho odpadu, ale na miesto spätného odberu. 3 roky záruka Na tento výrobok je poskytovaná 3 roky záruka, začínajúca dňom predaja. Záruka sa zásadne nevzťahuje na nasledujúce prípady: Výrobok bol použitý v rozpore s Návodom na používanie. Chyby boli spôsobené úderom, pádom alebo neodbornou manipuláciou. Na výrobku boli vykonané neautorizované opravy a zmeny.

32

p Ограничение чрезмерного потребления соли По данным Всемирной организации здравоохранения без- опасная норма соли для взрослого человека составляет от 4 до 5 граммов в день – это примерно одна чайная ложка. Однако фактическое ежедневное потребление соли часто превышает норму в три раза. Превышение безопасной дневной нормы в течение длительного времени увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, ожирения, заболевания почек и рака желудка. Солемер ACCURA поможет вам постоянно контролировать количество соли в супах, соусах и жидких пищевых продуктах. При приготовлении блюда солите его до уровня «умеренно со- леное» (мигает оранжевый световой индикатор) или «в меру со- леное» (светит зеленый световой индикатор), чтобы приправить блюдо, используйте свежие травы и специи. Для постоянного снижения чрезмерного потребления соли следует одновре- менно значительно снизить потребление продуктов с большим содержанием соли, например, колбасных изделий, выпечки, со- леных сыров, продуктов быстрого приготовления, готовых блюд и напитков с высоким содержанием натрия. Не солите блюдо – дайте проявиться естественному вкусу продуктов. Солемер ACCURA был разработан в сотрудничестве с дие- тологом, доктором медицинских наук Робертом Урбанком и специалистом по питанию, магистром Мартиной Шевчиковой в г. Злин, Чешская Республика.

33

Инструкция по использованию Описание

1. Датчики измерения 2. Кнопка измерения

3. SCAN – белый световой индикатор 4. LOW – оранжевый световой индикатор 5. OK – зеленый световой индикатор 6. ! – красный световой индикатор

7. Крышка аккумулятора 8. 3 × 1,5V батарейка LR44 Диапазон измерений

Солемер ACCURA измеряет концентрацию соли в жидкостях, супах, соусах и жидких пищевых продуктах при температуре от 10 °C до 100 °C в диапазоне от 0,1 до 1,75 г / 100 мл. Перед первым использованием Снимите со вставленных батареек защитную пленку. Измерение солености Поместите солемер в жидкую пищу так, чтобы оба датчика (1) былипогружены,помешайтеблюдовтечениенесколькихсекунд и нажмите на кнопку измерения (2). Полезный совет: Для наиболее точного определения солености используйте сали- метр, когда блюда теплые и имеют температуру от 40 до 80 °C.

Белый световой индикатор SCAN (3) Мигает – измеряется соленость блюда. Отображение степени солености

Примерно через 2 секунды белый световой индикатор SCAN погаснет, а один из трех световых индикаторов отобразит уро- вень солености пищи.

34

Оранжевый световой индикатор LOW (4) Светит – несоленое блюдо (до 0,25 г соли на 100 мл) Мигает – умеренно соленое блюдо (0,26–0,75 г соли на 100 мл) Зеленый световой индикатор OK (5) Светит – в меру соленое блюдо (0,76–1,25 г соли на 100 мл) Красный световой индикатор ! (6) Светит – пересоленное блюдо (1,26 –1,75 г соли на 100 мл) Мигает – сильно пересоленное блюдо (более 1,75 г соли на 100 мл) Очистка После завершения измерения выньте солемер из блюда и промойте датчики измерения водой. Если имеются большие загрязнения, удалите их губкой с моющим средством. После очистки высушите датчики. Выключение Солемер ACCURA автоматически выключается по окончании из- мерения. Замена батареек Солемер ACCURA поставляется с 3 вставленными 1,5V батарейками LR44. При необходимости замените батарейки новыми, используй- те только высококачественные батарейки – «таблетки». Если вы не используете солемер в течение длительного периода времени, извлеките батарейки и храните их отдельно. Не выбрасывайте ис- пользованные батарейки и изделие в бытовые отходы – сдайте их в специальное место для последующей переработки. 3-летняя гарантия На данное изделие предоставляется 3-летняя гарантия со дня покупки. Гарантия никогда не распространяется на следующие случаи: Изделие использовалось вразрез с Инструкцией по ис- пользованию. Дефекты возникли в результате удара, падения или неправильного обращения. Были проведены несанкциони- рованный ремонт или изменения.

35

Art.: 634498

Tescoma s.r.o.,UTescomy241,76001Zlín,Česká republika Distribuitoda:Tescoma spa -CazzagoS.Martino (BS) - Italia Distribuidorpor:TescomaEspaña,S.L.Mtx.,Alicante,España Distribuidopor:TescomaPortugal,Lda Dystr.:TescomaPolskaSp. zo.o.,Warzywna14,Katowice,Polska Dovozca:Tescoma s.r.o. -Slovenská republika

Дистрибьютор:TescomaL.t.d. -Москва -Россия Дистриб`ютор:ТОВ„Tескома -Україна“ -Одеса

© 2018 TESCOMA

36

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online