Immersion blender PRESIDENT with accessories

Pulzné mixovanie Na mixovanie tvrdých alebo hustých surovín, napr. koreňovej zeleniny, zmrzliny a pod., použí- vajte funkciu pulzného (prerušovaného) mixovania s vysokými otáčkami. Mixér ponorte do mixovacej nádoby a opakovane stlačte a uvoľnite tlačidlo pulzného mixova- nia, pokiaľ suroviny nebudú rozmixované. Dobrý tip: Nádoba s nasadeným multifunkčným viečkom je vhodná na krátkodobé skladova- nie (max. 24 hod.) rozmixovaných pokrmov v chladničke. Dôležité upozornenie Mixér so stlačeným tlačidlom pulzného mixovania nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 10 sekúnd! Plnenie sekacej nádoby Do sekacej nádoby vložte sekaciu čepeľ a pridajte suroviny naporciované na kúsky o veľkosti cca 2 cm, plňte najviac po úroveň„MAX“. Dobrý tip: V mixéri PRESIDENT je možné sekať ovocie a zeleninu bez kôstok, cibuľu, mäso, bylinky, lúpané orechy, syry, tvrdé pečivo a pod. Upozornenie: Pri pulznom mixovaní nie je možné meniť otáčky mixéru. Naplnenú sekaciu nádobu uzatvorte. Rukoväť mixéru vložte do veka a pootočením v smere hodinových ručičiek obidva diely spojte. Stlačte tlačidlo mixovanie a suroviny nasekajte na požadovanú hrúbku. Šľahanie Šľahaciu metlu nasaďte na rukoväť a pootočením proti sebe oba diely spojte. Regulátor otáčok nastavte na najnižší stupeň „1“ a v priebehu šľahania ich podľa potreby zvyšujte. Šľahaciu metlu ponorte do nádoby so surovinami a stlačte tlačidlo mixovanie, pokiaľ suroviny nebudú vyšľahané. Dobrý tip: Po ukončení šľahania niekoľkokrát stlačte a uvoľnite tlačidlo pulzného mixovania, vyšľahanie bude hustejšie. Upozornenie: Drť z ľadových kociek v sekacej nádobe nepripravujte. Sekanie

37

Made with FlippingBook Learn more on our blog