Ceramic ultrasonic aroma lamp FANCY HOME

Animated publication

Fancy Home

Ceramic ultrasonic aroma lamp / Keramická ultrasonická aromalampa Lampada a ultrasuoni in ceramica per essenze / Lámpara aromática ultrasónica de cerámica Difusor de aroma ultrassónico de cerâmica / Ultraschall-Luftbefeuchter aus Keramik Diffuseur ultrasonique céramique / Ceramiczna ultradźwiękowa aromalampa Keramická ultrasonická aromalampa / Ultrahangos aromalámpa Керамическая ультразвуковая аромалампа / Керамічна ультразвукова аромалампа

Legend / Popis / Legenda / Descripción / Legenda / Beschreibung Description / Opis / Popis / Leírás / Описание / Опис

Aperture for mist Otvor pro páru

Ceramic shade Keramické stínítko

Apertura per il vapore Abertura para vapor Abertura para o vapor Öffnung für Nebelaustritt Ouverture pour la vapeur

Paralume in ceramica Pantalla de cerámica Abajur em cerâmica Gehäuse aus Keramik Abat-jour en céramique Ceramiczny abażur Keramické tienidlo Kerámia lámpaernyő Керамический плафон Керамічний плафон

Otwór na parę Otvor na paru Nyílás a párának Отверстие для пара Отвір для пару

Nozzle for mist / Tryska pro páru / Ugello per il vapore Boquilla para vapor / Abertura para o vapor / Dampfdüse Buse vapeur / Dysza parowa / Tryska na paru / Párafúvó Трубка для выхода пара / Парова насадка

Water tray / Zásobník na vodu Recipiente per l’acqua / Recipiente para agua Bandeja para a água /Wassertank Réservoir d’eau / Zbiornik na wodę Zásobník na vodu / Víztartály Резервуар для воды / Резервуар для води

230 V

Base with switch / Základna se spínačem Base con interruttore / Base con interruptor Base com botão / Basis mit Bedientaste Base avec bouton de mise en marche Podstawa z przełącznikiem Základňa so spínačom / Aljzat kapcsolóval Основание с выключателем Основа з вимикачем

Power adapter / Síťový adaptér Spinotto di alimentazione

Adaptador de corriente / Adaptador de energia Netzteil / Adaptateur secteur / Zasilacz sieciowy Sieťový adaptér / Hálózati adapter Сетевой адаптер / Мережевий адаптер

Socket for power plug / Zásuvka pro napájecí konektor Ingresso cavo di alimentazione / Entrada para cable de corriente Entrada para o cabo de alimentação de alimentação / Buchse für den Stecker des Netzteiles Prise pour le connecteur d’alimentation / Otwór na wtyczkę zasilającą Zásuvka na napájací konektor / Hálózati aljzat Розетка для разъема питания / Розетка для роз‘єму живлення

MAX.

A Safety instructions Use exclusively natural essential oils to scent rooms. Do not open the aroma lamp when switched on. Do not touch the aroma lamp with a wet hand. Remove any unused water from the tray after switching off the aroma lamp. Do not use the aroma lamp in a humid environment, place it outside the reach of children. Do not use the aroma lamp with essential oils if you are sensitive to essential oils. Technical parameters Power adapter The aroma lamp is suitable for rooms with an area of 10 to 20 m 2 ; use on a flat surface where it does not come into contact with other objects. Insert the power plug of the adapter into the socket in the bottom of the aroma lamp (1) and connect the adapter to the 230 V mains. Filling Remove the ceramic shade and the nozzle for generating cold mist from the aroma lamp, pour tap water into the tray up to the mark (2), add 2 to 3 drops of natural essential oil (3); use essential oils TESCOMA FANCY HOME or other high-quality natural essential oils. Set the nozzle and the ceramic shade back on (4). Useful hint: You can use the aroma lamp also without essential oils for hu- midifying air in the room. Switching on the aroma lamp (first pressing of the switch) Place your hand onto the top of the ceramic shade and gently press on it (5). A slight clicking sound of the switch placed inside the bottom of the base will be heard and the aroma lamp will begin to generate cold mist. The amount of the mist will gradually increase and will stabilise after a while. The aroma lamp will generate mist until the water in the tray has been used; it will switch off automatically afterwards. Notice: If the aroma lamp is switched on with no water in the tray, it will briefly light up and switch off. Add water to the tray and switch the aroma lamp on again. Alternating backlight colours (first pressing of the switch) The backlight with 7 alternating colours will go on automatically when the aroma lamp is switched on. Single-colour backlight (second pressing of the switch) If you wish to light up only one colour, press on the shade of the aroma lamp at the time when the light of the desired colour is on. Switching off the backlight (third pressing of the button) If you wish to switch off the backlight while still generating cool mist, press on the shade of the aroma lamp when only one colour is on. Switching off the aroma lamp (fourth pressing of the switch) If you wish to switch off the aroma lamp, press on its shade at the time when the backlight is off. Cleaning Disconnect the aroma lamp from the grid before cleaning. When the aroma lamp is not in use, pour out any unused water from the tray. Clean the aroma lamp with a dry cloth, do not wash under running water or in dishwasher. Input voltage: AC 230 V / 50 Hz Output voltage: DC 24 V / 10 W Tray volume: 100 ml Application

Maintenance Do not repair a faulty aroma lamp yourself; instead contact a TESCOMA re- tail centre or service centre; for contact details, see www.tescoma.com . S Bezpečnostní pokyny K provonění ovzduší v místnosti používejte výhradně přírodní esenciální oleje. Aromalampu neotvírejte, pokud je zapnutá. Aromalampy se nedotý- kejte mokrou rukou. Po vypnutí odstraňte ze zásobníku nespotřebovanou vodu. Aromalampu nepoužívejte ve vlhkém prostředí, umístěte ji mimo dosah dětí. Pokud jste osoba se zvýšenou citlivostí na přírodní esenciální oleje, aromalampu s esenciálními oleji nepoužívejte. Technické parametry Aromalampa je vhodná do místností o rozloze 10 až 20 m 2 , používejte ji na rovné ploše mimo dosah jiných předmětů. Napájecí konektor adaptéru zasuňte do zásuvky ve spodní části aromalampy (1) a adaptér zapojte do sítě 230 V. Plnění Z aromalampy sejměte keramické stínítko a trysku pro tvoření studené páry, do zásobníku nalijte nejvýše po rysku čistou vodu (2), přidejte 2 až 3 kap- ky přírodního esenciálního oleje (3), používejte esenciální oleje TESCOMA FANCY HOME, případně jiné kvalitní přírodní esenciální oleje. Trysku a kera- mické stínítko nasaďte zpět (4). Dobrý tip: Pro zvlhčení ovzduší v místnosti můžete aromalampu používat i bez esenciálních olejů. Položte ruku na horní část keramického stínítka a zlehka na něj zatlačte (5). Ozve se jemné cvaknutí spínače umístěného ve spodní části základny a aro- malampa začne tvořit studenou páru. Její množství se bude postupně zvy- šovat a po chvíli se ustálí. Aromalampa bude tvořit páru až do spotřebování vody v zásobníku, poté se automaticky vypne. Upozornění: Pokud při zapnutí není v zásobníku žádná voda, aromalampa krátce zasvítí a vypne se. Do zásobníku doplňte vodu a aromalampu znovu zapněte. Střídavé barevné podsvětlení (první stisknutí spínače) Podsvětlení se 7 střídajícími se barvami se spustí automaticky se zapnutím aromalampy. Podsvětlení jednou barvou (druhé stisknutí spínače) Pokud chcete nechat svítit jen jednu barvu, zatlačte na stínítko aromalampy ve chvíli, kdy svítí tato barva. Vypnutí podsvětlení (třetí stisknutí spínače) Pokud chcete podsvětlení vypnout a tvoření studené páry zachovat, zatlačte na stínítko aromalampy ve chvíli, kdy svítí jen jedna barva. Vypnutí aromalampy (čtvrté stisknutí spínače) Pokud chcete aromalampu vypnout, zatlačte na stínítko aromalampy ve chvíli, kdy je podsvětlení vypnuto. Síťový adaptér Vstupní napětí: AC 230 V / 50 Hz Výstupní napětí: DC 24 V / 10 W Objem zásobníku: 100 ml Použití Zapnutí aromalampy (první stisknutí spínače)

Čištění Před čištěním odpojte aromalampu z elektrické sítě. Pokud aromalampu ne- budete používat, vylijte ze zásobníku nespotřebovanou vodu. Aromalampu čistěte suchou utěrkou, nemyjte pod tekoucí vodou ani v myčce. Údržba V případě poruchy aromalampu sami neopravujte, obraťte se na Prodejní centrum nebo Servisní středisko TESCOMA, kontakty na www.tescoma.cz . G Istruzioni di sicurezza Utilizzare esclusivamente oli essenziali naturali per profumare gli ambienti. Non aprire la lampada a ultrasuoni mentre è in funzione. Non toccare la lampada a ultrasuoni con le mani bagnate. Rimuovere l’acqua inutilizzata dal recipiente dopo lo spegnimento della lampada a ultrasuoni. Non utiliz- zare la lampada a ultrasuoni in ambienti umidi, tenerla fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare la lampada a ultrasuoni con oli essenziali in caso La lampada a ultrasuoni è adatta all’utilizzo in ambienti con una superficie da 10 a 20 m 2 ; utilizzare su una superficie piana evitando che entri in con- tatto con altri oggetti. Inserire il cavo di alimentazione nell’ingresso situato nella parte inferiore della lampada a ultrasuoni (1) e collegare l‘adattatore alla rete 230 V. Riempimento Rimuovere il paralume in ceramica e l‘ugello per il vapore freddo dalla lampada a ultrasuoni, riempire il recipiente con acqua del rubinetto fino al segno (2), aggiungere 2–3 gocce di olio essenziale naturale (3); utilizzare oli essenziali TESCOMA FANCY HOME o altri oli essenziali naturali di alta qualità. Riposizionare l’ugello e il paralume in ceramica (4). Consiglio utile: È possibile utilizzare la lampada anche senza oli essenziali, semplicemente per umidificare gli ambienti. Accensione della lampada ad ultrasuoni (prima pressione dell‘interruttore) Appoggiare la mano sulla parte superiore del paralume in ceramica e pre- mere delicatamente su di essa (5). Si udirà un leggero clic dell‘interruttore posizionato nella parte inferiore della base e la lampada inizierà a pro- durre vapore freddo. La quantità di vapore aumenterà gradualmente e si stabilizzerà dopo un po‘. La lampada a ultrasuoni produrrà vapore freddo fino all’esaurimento dell’acqua nel recipiente; la lampada si spegnerà poi automaticamente. Avvertenza: Se la lampada a ultrasuoni viene accesa senza che il recipiente sia stato riempito d’acqua, lampeggerà brevemente per poi spegnersi automa- ticamente. Versare acqua nel recipiente e riaccendere la lampada a ultrasuoni. Retroilluminazione a colori alternati (prima pressione dell’interruttore) La retroilluminazione si accende automaticamente alternando i 7 colori quando la lampada è in funzione. Retroilluminazione ad un solo colore (seconda pressione dell’interruttore) Se si desidera un solo colore per la retroilluminazione, premere sul para- lume della lampada a ultrasuoni quando è accesa la luce del colore che si desidera. di sensibilità a tali oli. Parametri tecnici Spinotto di alimentazione Voltaggio in ingresso: AC 230 V / 50 Hz Voltaggio in uscita: DC 24 V / 10 W Volume del recipiente: 100 ml Utilizzo

Spegnimento della retroilluminazione (terza pressione dell’interruttore)

Se si desidera spegnere la retroilluminazione mantenendo attiva la produ- zione di vapore freddo, premere sul paralume della lampada a ultrasuoni quando è in modalità mono-colore. Spegnimento della lampada (quarta pressione dell’interruttore) Se si desidera spegnere la lampada a ultrasuoni, premere il paralume quando la retroilluminazione è spenta. Pulizia Scollegare la lampada a ultrasuoni dalla rete di alimentazione prima di pulirla. Quando la lampada a ultrasuoni non è in uso, vuotare il recipiente dall‘acqua inutilizzata. Pulire la lampada a ultrasuoni con un panno asciut- to, non lavare sotto acqua corrente o in lavastoviglie. Manutenzione Non riparare autonomamente una lampada a ultrasuoni guasta; contattare il proprio rivenditore TESCOMA o il servizio clienti; per informazioni, consul- tare il sito www.tescoma.it . H Instrucciones de seguridad Utilizar exclusivamente aceites esenciales naturales para aromatizar habi- taciones. No abrir la lámpara aromática cuando esté encendida. No tocar la lámpara aromática con la mano mojada. Retirar el agua no utilizada del recipiente después de apagar la lámpara aromática. No utilizar la lámpara aromática en un ambiente húmedo, colocarla fuera del alcance de los niños. No utilizar la lámpara aromática con aceites esenciales si usted es sensible a los aceites esenciales. La lámpara aromática es adecuada para habitaciones con una superficie de 10 a 20 m 2 ; utilizar sobre una superficie plana donde no entre en contacto con otros objetos. Introducir el enchufe de alimentación en la entrada de corriente de la parte inferior de la lámpara aromática (1) y conectar el adap- tador a la red eléctrica de 230 V. Llenado Retirar la pantalla cerámica y la boquilla para generar vapor frío de la lám- para aromática, verter agua del grifo en el recipiente hasta la marca (2), añadir de 2 a 3 gotas de aceite esencial natural (3); utilizar aceites esen- ciales TESCOMA FANCY HOME u otros aceites esenciales naturales de alta calidad. Volver a poner la boquilla y la pantalla de cerámica (4). Consejo útil: También se puede utilizar la lámpara aromática sin aceites esenciales para humidificar el aire de la habitación. Colocar la mano en la parte superior de la pantalla cerámica y presionar sua- vemente sobre ella (5). Se escuchará un ligero clic del interruptor situado dentro de la parte inferior de la base y la lámpara aromática comenzará a generar vapor frío. La cantidad de vapor aumentará gradualmente y se estabilizará después de un tiempo. La lámpara aromática generará vapor hasta agotar el agua del recipiente; después se apagará automáticamente. Aviso: Si se enciende la lámpara aromática sin agua en el recipiente, parpa- deará brevemente y se apagará. Añadir agua al recipiente y volver a encender la lámpara aromática. Encender la lámpara aromática (primera pulsación del interruptor) Parámetros técnicos Adaptador de corriente Voltaje de entrada: AC 230 V / 50 Hz DC 24 V / 10 W Voltaje de salida: Capacidad del recipiente: 100 ml Modo de empleo

Alternar colores de luz de fondo (primera pulsación del interruptor) La luz de fondo con 7 colores alternos se encenderá automáticamente cuando la lámpara aromática esté encendida. Solo un color de luz de fondo (segunda pulsación del interruptor) Si desea encender un solo color, presionar la pantalla de la lámpara aromática en el momento en que la luz del color deseado esté encendida. Apagar la luz de fondo (tercera pulsación del interruptor) Si desea apagar la luz de fondo mientras continua generando vapor frio, presionar la pantalla de la lámpara aromática cuando sólo haya un color encendido. Apagar la lámpara aromática (cuarta pulsación del interruptor) Si desea apagar la lámpara aromática, presionar su pantalla en el momento en que la luz de fondo esté apagada. Limpieza Desconectar la lámpara aromática de la red eléctrica antes de limpiarla. Cuando la lámpara aromática no esté en uso, retirar el agua no utilizada del recipiente. Limpiar la lámpara aromática con un paño seco, no lavar bajo el grifo de agua corriente o en lavavajillas. Mantenimiento No reparar una lámpara aromática defectuosa usted mismo; en su lugar ponerse en contacto con su distribuidor TESCOMA o con un centro de servicio; para obtener datos de contacto, consultar www.tescoma.es . J Instruções de segurança Usar exclusivamente óleos essenciais naturais para perfumar o ambiente. Não abrir o difusor de aroma quando estiver ligado. Não tocar no difusor de aroma com a mão molhada. Remover a água não utilizada da bandeja depois de desligar o difusor de aroma. Não usar o difusor de aroma num ambiente húmido, colocar fora do alcance das crianças. Não usar o difusor de aroma com óleos essenciais se é sensível aos óleos essenciais.

Ligar o difusor de aroma (primeiro pressionar o interruptor)

Colocar a mão sobre a parte superior da parte cerâmica e pressionar suave- mente sobre ela (5). Será emitido um leve som ao clicar no botão colocado na parte inferior da base e o difusor de aroma começará a gerar vapor frio. A quantidade de vapor aumentará gradualmente e estabilizar-se-á ao fim de algum tempo. O difusor de aroma desliga-se automaticamente após terminar a água. Aviso: Se o difusor de aroma estiver ligado mas sem água na bandeja, ele vai piscar duas vezes e desligar automaticamente. Adicionar água à bandeja e voltar a ligar o difusor de aroma. Alternar as cores de luz de ambiente (pressionar 1 vez o botão) A luz de ambiente com sete cores alternadas irão acender automaticamente quando o difusor de aroma estiver ligado. Para obter apenas uma luz de ambiente (pressionar 2 vezes o botão) Se pretender iluminar apenas com uma cor, pressionar o abajur cerâmico no momento em que a luz da cor desejada estiver acesa. Desligar a luz de ambiente (pressionar 3 vezes o botão) Se pretender desligar a luz de ambiente enquanto gera vapor frio, pressio- nar o abajur cerâmico apenas quando uma cor estiver acesa. Desligar o difusor de aroma (pressionar 4 vezes o botão) Se pretender desligar o difusor de aroma, pressionar o abajur cerâmico no momento em que a luz desliga. Limpeza Desligar o difusor de aroma da corrente antes de limpar. Quando o difusor não estiver a ser usado, remover a água da bandeja. Limpar o difusor com um pano seco, não lavar com água corrente ou na máquina de lavar louça. Manutenção Não repare um difusor com defeito. Por favor contacte um ponto de venda TESCOMA. Para obter dados de contacto, consulte a www.tescoma.pt . D Sicherheitshinweise Ausschließlich natürliche ätherische Öle verwenden, um den Duft in den Innenräumen zu verteilen. Den Luftbefeuchter nicht öffnen, wenn er ein- geschaltet ist. Den Luftbefeuchter nicht mit nassen Händen berühren. Nach dem Ausschalten das restlicheWasser aus demWassertank ausgießen. Den Luftbefeuchter nicht in feuchten Räumen verwenden, außerhalb der Reich- weite von Kindern aufstellen. Wenn Sie überempfindlich gegen natürliche ätherische Öle reagieren, verwenden Sie den Luftbefeuchter mit ätheri- schen Ölen nicht. Technische Daten Netzteil

Parâmetros técnicos Adaptador de energia Voltagem de entrada: AC 230 V / 50 Hz Voltagem de saída: DC 24 V / 10 W Volume da bandeja: 100 ml Utilização

O difusor de aroma é apropriado para espaços com uma área de 10 a 20 m 2 . Usar numa superfície que não haja contacto com outros objetos. Inserir o cabo de alimentação do adaptador na entrada do cabo, na parte inferior do difusor de aroma (1) e ligar o adaptador à rede elétrica de 230 V. Encher Retirar abajur em cerâmica e a abertura que gera o vapor frio do difusor de aroma, despejar água da torneira na bandeja até à marca (2), adicionar 2 a 3 gotas de óleo essência natural (3). Usar óleos essenciais TESCOMA FANCY HOME ou outros óleos essenciais naturais de alta qualidade. Coloque a abertura e o abajur em cerâmica novamente (4). Dica útil: Pode também usar o difusor sem os óleos essenciais para a humi- dificação do ar na divisão.

Eingangsspannung: AC 230 V / 50 Hz Ausgangsspannung: DC 24 V / 10 W Wassertankvolumen: 100 ml Gebrauch

Der Ultraschall-Luftbefeuchter ist für die 10 bis 20 m 2 großen Räume ge- eignet, er ist auf eine ebene Arbeitsfläche außerhalb anderer Gegenstände aufzustellen. Den Stecker des Netzteiles in die Steckdose an der Unterseite des Luftbefeuchters stecken (1), das Netzteil an das Netz 230 V anschließen.

Füllen Das keramische Gehäuse des Luftbefeuchters und die Düse zur Bildung des kühlen Nebels abnehmen, den Wassertank max. bis zur Markierung mit klarem Wasser füllen (2), 2 bis 3 Tropfen natürliches ätherisches Öl zuge- ben (3), verwenden Sie ätherische Öle TESCOMA FANCY HOME, bzw. andere hochwertige natürliche ätherische Öle. Die Dampfdüse und das keramische Gehäuse aufsetzen (4). Guter Tipp: Der Luftbefeuchter kann zum Befeuchten von Innenräumen auch Legen Sie Ihre Hand auf das obere Teil des keramischen Gehäuses und drü- cken Sie es leicht herab (5). Es ist ein leises Klicken der Bedientaste an der Unterseite der Basis zu hören, der Luftbefeuchter beginnt, kühlen Nebel zu erzeugen. Die Menge davon wird erhöht, nach einer Weile bleibt stabil. Der Luftbefeuchter erzeugt einen feuchten Nebel, bis der Wassertank leer ist, dann schaltet sich das Gerät automatisch ab. Hinweis: Ist beim Einschalten der Wassertank leer, blinkt der Luftbefeuchter kurz und schaltet sich ab. In den Wassertank Wasser nachfüllen, den Luftbe- feuchter wieder einschalten. Farbwechselbeleuchtung (erste Betätigung der Bedientaste) Die Farbwechselbeleuchtung in 7 Farben schaltet sich automatisch zusam- men mit dem Einschalten des Luftbefeuchters ein. Einfarbige Beleuchtung (zweite Betätigung der Bedientaste) Wollen Sie nur einfarbige Beleuchtung einstellen, drücken Sie das Gehäuse des Luftbefeuchters leicht herab, wenn die gewünschte Farbe leuchtet. Wollen Sie den Luftbefeuchter ausschalten, drücken Sie das Gehäuse des Luftbefeuchters leicht herab, wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist. Reinigung Vor der Reinigung den Luftbefeuchter vom Netz trennen. Beim Nichtge- brauch des Luftbefeuchters das restliche Wasser aus dem Wassertank aus- gießen. Den Luftbefeuchter mit einem trockenen Geschirrtuch abwischen, weder unter fließendemWasser, noch im Geschirrspüler spülen. Wartung Im Störfall des Luftbefeuchters bitte nehmen Sie keine Eingriffe in den Luft- befeuchter vor, wenden Sie sich bitte an einer der Verkaufs-, bzw. Service- stellen TESCOMA, die Liste finden Sie auf www.tescoma.de . F Consignes de sécurité Pour parfumer l’air dans une pièce, utiliser uniquement des huiles essen- tielles naturelles. Ne pas ouvrir le diffuseur s’il est en marche. Ne pas toucher le diffuseur avec les mains mouillées. Après avoir arrêté le diffuseur, vider l’eau non utilisée du réservoir. Ne pas utiliser dans un milieu humide, tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser le diffuseur avec des huiles essen- tielles si vous êtes sensible aux huiles essentielles naturelles. ohne ätherische Öle verwendet werden. Einschalten des Luftbefeuchters (erste Betätigung der Bedientaste) Ausschalten der Beleuchtung (dritte Betätigung der Bedientaste) Wollen Sie die Beleuchtung ausschalten und kühlen Nebel erzeugen, drücken Sie das Gehäuse des Luftbefeuchters leicht herab, wenn die nur einfarbige Beleuchtung eingeschaltet ist. Ausschalten des Luftbefeuchters (vierte Betätigung der Bedientaste)

Paramètres techniques Adaptateur secteur Tension d’entrée : Volume du réservoir : 100 ml Mode d’emploi Tension de sortie :

AC 230 V / 50 Hz DC 24 V / 10 W

Le diffuseur est convenable pour les pièces à la superficie d’entre 10 et 20 m 2 , le poser sur une surface plate hors de portée d’autres objets. Intro- duire le connecteur d’alimentation dans la prise du diffuseur se trouvant dans la partie inférieure (1) et brancher l’adaptateur (230 V). Remplissage Ôter l’abat-jour en céramique et la buse vapeur du diffuseur, verser de l’eau propre dans le réservoir jusqu’au niveau MAX (2) au maximum, ajouter 2 ou 3 gouttes d’une huile essentielle naturelle (3), utiliser les huiles essentielles TESCOMA FANCY HOME ou d’autres huiles essentielles naturelles de qualité. Remettre la buse et l’abat-jour en céramique sur le diffuseur (4). Bonne astuce : Pour humidifier l’air dans une pièce, le diffuseur peut être utilisé sans huiles essentielles. Poser la main sur la partie supérieure de l’abat-jour en céramique et y ap- puyer légèrement (5). Vous entendrez un déclic doux du bouton situé dans la partie inférieure de la base et le diffuseur commencera à produire une vapeur froide. La quantité de vapeur augmentera progressivement et se stabilisera après un certain temps. Le diffuseur produira la vapeur jusqu’au moment où il n’y aura pas d’eau dans le réservoir, puis il s’éteindra auto- matiquement. Avertissement : S’il n’y a pas d’eau dans le réservoir lors de lamise enmarche, le diffuseur s’allume pour un bref moment et s’arrête. Remplir le réservoir d’eau et remettre le diffuseur en marche. Système d’éclairage alternant des couleurs différentes (premier appui sur le bouton) Le système d’éclairage alternant 7 couleurs différentes se déclenche auto- matiquement avec la mise en marche du diffuseur. Éclairage : couleur unique (deuxième appui sur le bouton) Pour n’allumer qu’une seule couleur, appuyer sur l’abat-jour du diffuseur au moment où la couleur désirée est visible. Pour arrêter l’éclairage tout en gardant la production de la vapeur froide, appuyer sur l’abat-jour du diffuseur au moment où le mode de couleur unique est employé. Arrêt du diffuseur (quatrième appui sur le bouton) Pour éteindre le diffuseur, appuyer sur son abat-jour au moment où l’éclai- Mise en marche du diffuseur (premier appui sur le bouton) Arrêt du système d’éclairage (troisième appui sur le bouton) Débrancher le diffuseur avant le nettoyage. Vider l’eau du réservoir si le dif- fuseur ne sera pas utilisé. Nettoyer le diffuseur avec un torchon sec, ne pas laver à l’eau courante ni au lave-vaisselle. Entretien En cas de panne, ne pas réparer le diffuseur et s’adresser à un centre de vente ou à un centre de service de TESCOMA, les contacts sont disponibles sur www.tescoma.fr . rage est éteint. Nettoyage

K Środki ostrożności Do odświeżania powietrza w pomieszczeniach należy używać wyłącznie naturalnych olejków zapachowych. Aromalampy nie należy otwierać, kiedy jest włączona. Aromalampy nie należy dotykać mokrą dłonią. Po wyłącze- niu aromalampy należy wylać z pojemnika niewykorzystaną wodę. Aroma- lampy nie należy używać w wilgotnym pomieszczeniu. Należy stawiać ją wmiejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku uczulenia na jakiekolwiek olejki zapachowe, nie należy używać aromalampy z olejkami zapachowymi. Parametry techniczne Zasilacz sieciowy Aromalampy należy używać na równej powierzchni, poza zasięgiem innych przedmiotów, w pomieszczeniach o powierzchni 10 do 20 m 2 . Wtyczkę zasi- lającą należy wsunąć do otworu w dolnej części aromalampy (1), a zasilacz podłączyć do sieci 230 V. Napełnianie Z aromalampy należy zdjąć ceramiczny abażur i dyszę parową, następnie do zbiornika na wodę należy wlać czystą wodę maksymalnie do oznacze- nia (2), dodać od 2 do 3 kropli naturalnego olejku zapachowego (3). Na- leży stosować olejki zapachowe TESCOMA FANCY HOME, ewentualnie inne wysokiej jakości naturalne olejki zapachowe. Dyszę parową i ceramiczny abażur należy nałożyć z powrotem (4). Wskazówka: Aromalampę można używać także bez olejków zapachowych, do nawilżania powietrza w pomieszczeniach. Włączanie aromalampy (pierwsze naciśnięcie przycisku) Należy położyć rękę na górną część ceramicznego abażuru i lekko na nią na- cisnąć (5). Rozlegnie się delikatne kliknięcie przełącznika znajdującego się na dole podstawy, a aromalampa zacznie generować zimną parę. Ilość pary będzie stopniowo wzrastać, a po chwili ustabilizuje się. Aromalampa będzie generować parę, aż do momentu zużycia wody w pojemniku, następnie automatycznie wyłączy się. Ostrzeżenie: Jeśli podczas uruchamiania w pojemniku nie będzie wody, aromalampa na krótko zaświeci się, a następnie wyłączy. W takim przypadku należy wlać wodę do pojemnika i ponownie włączyć aromalampę. Zmienny kolor podświetlenia (pierwsze naciśnięcie przycisku) Podświetlenie z 7 zmieniającymi się kolorami uruchomi się automatycznie wraz z włączeniem aromalampy. Podświetlenie jednym kolorem (drugie naciśnięcia przycisku) Aby aromalampa świeciła tylko jednym kolorem, należy nacisnąć na abażur aromalampy w chwili, gdy świeci wybrany kolor. Aby wyłączyć podświetlanie i zachować generowanie zimnej pary, należy nacisnąć na abażur aromalampy w chwili, gdy świeci tylko jeden kolor. Wyłączenie aromalampy (czwarte naciśnięcie przycisku) Aby wyłączyć aromalampę, należy nacisnąć na abażur aromalampy w chwi- li, gdy podświetlenie jest wyłączone. Czyszczenie Przed czyszczeniem należy odłączyć aromalampę od źródła zasilania. Jeśli Wyłączenie podświetlenia (trzecie naciśnięcie przycisku) Napięcie wejściowe: AC 230 V / 50 Hz Napięcie wyjściowe: DC 24 V / 10 W Pojemność zbiornika: 100 ml Użytkowanie

aromalampa nie będzie używana, należy wylać z pojemnika niewykorzy- staną wodę. Aromalampę należy czyścić suchą szmatką, nie należy myć pod bieżącą wodą oraz w zmywarce. Konserwacja W przypadku uszkodzenia aromalampy nie należy naprawiać jej samo- dzielnie, tylko zwrócić się do salonu sprzedaży lub centrum serwisowego TESCOMA, kontakt na www.tescoma.pl . L Bezpečnostné pokyny Na prevoňanie ovzdušia v miestnosti používajte výhradne prírodné esenci- álne oleje. Aromalampu neotvárajte, ak je zapnutá. Aromalampy sa nedo- týkajte mokrou rukou. Po vypnutí odstráňte zo zásobníka nespotrebovanú vodu. Aromalampu nepoužívajte vo vlhkom prostredí, umiestnite ju mimo dosahu detí. Pokiaľ ste osoba so zvýšenou citlivosťou na prírodné esenciálne oleje, aromalampu s esenciálnymi olejmi nepoužívajte. Technické parametre Sieťový adaptér Aromalampa je vhodná do miestnosti s rozlohou 10 až 20 m 2 , používajte ju na rovnej ploche mimo dosahu iných predmetov. Napájací konektor adap- téra zasuňte do zásuvky v spodnej časti aromalampy (1) a adaptér zapojte do siete 230 V. Plnenie Z aromalampy zložte keramické tienidlo a trysku na vytváranie studenej pary, do zásobníka nalejte najviac po rysku čistú vodu (2), pridajte 2 až 3 kvapky prírodného esenciálneho oleja (3), používajte esenciálne oleje TESCOMA FANCY HOME, prípadne iné kvalitné prírodné esenciálne oleje. Trysku a keramické tienidlo nasaďte späť (4). Dobrý tip: Na zvlhčenie ovzdušia v miestnosti môžete aromalampu používať aj bez esenciálnych olejov. Položte ruku na vrchnú časť keramického tienidla a zľahka ho zatlačte (5). Ozve sa jemné cvaknutie spínača umiestneného v spodnej časti základne a aromalampa začne tvoriť studenú paru. Jej množstvo sa bude postupne zvyšovať a po chvíli sa ustáli. Aromalampa bude tvoriť paru až do spotrebo- vania vody v zásobníku, potom sa automaticky vypne. Upozornenie: Pokiaľ pri zapnutí nie je v zásobníku žiadna voda, aromalampa krátko zasvieti a vypne sa. Do zásobníka doplňte vodu a aromalampu znovu zapnite. Striedavé farebné podsvietenie (prvé stlačenie spínača) Podsvietenie so 7 striedavými farbami sa automaticky spustí so zapnutím aromalampy. Podsvietenie jednou farbou (druhé stlačenie spínača) Pokiaľ chcete nechať svietiť len jednu farbu, zatlačte na tienidlo aromalam- py vo chvíli, keď svieti táto farba. Vypnutie podsvietenia (tretie stlačenie spínača) Pokiaľ chcete podsvietenie vypnúť a tvorenie studenej pary zachovať, zatlačte na tienidlo aromalampy vo chvíli, keď svieti len jedna farba. Vstupné napätie: AC 230 V / 50 Hz Výstupné napätie: DC 24 V / 10 W Objem zásobníka: 100 ml Použitie Zapnutie aromalampy (prvé stlačenie spínača)

Vypnutie aromalampy (štvrté stlačenie spínača) Pokiaľ chcete aromalampu vypnúť, zatlačte na tienidlo aromalampy vo chvíli, keď je podsvietenie vypnuté. Čistenie Pred čistením odpojte aromalampu z elektrickej siete. Ak aromalampu ne- budete používať, vylejte zo zásobníka nespotrebovanú vodu. Aromalampu čistite suchou utierkou, neumývajte pod tečúcou vodou ani v umývačke. Údržba V prípade poruchy aromalampu sami neopravujte, obráťte sa na Predajné centrum alebo Servisné stredisko TESCOMA, kontakty na www.tescoma.sk . O Biztonsági előírások A helyiség levegőjének párásítására kizárólag természetes illóolajat hasz- náljon. Ne nyissa ki az aromalámpát, ha be van kapcsolva. Ne érjen az aro- malámpához nedves kézzel. Kikapcsolás után a tartályból öntse ki a vizet. Ne használja az aromalámpát nedves környezetben, gyermekektől távol tartsa. Ha ön fokozottan érzékeny a természetes illóolajokra, ne használja Az aromalámpa ideális 10 és 20 m 2 -es helyiségbe, egyenes felületen használja egyéb tárgyaktól távol. Szúrja be az adapter tápcsatlakozóját az aromalámpa alján található aljzatba (1) és az adaptert csatlakoztassa 230 V -os hálózathoz. Töltés Az aromalámpáról vegye le a kerámia lámpaernyőt és a hidegpára fúvókát, a tartályba legfeljebb a jelölésig töltsön tiszta vizet (2), cseppentsen hozzá 2–3 csepp természetes illóolajat (3), használja a TESCOMA FANCY HOME illóolajokat, vagy más minőségi illóolajat. A fúvókát és a kerámia lámpa- ernyőt helyezze vissza (4). Jó tipp: Levegő párásítására az aromalámpát illóolaj nélkül is használhatja. Tegye a kezét a kerámia lámpaernyő felső részére és lazán nyomja le (5). Az aljzat alsó részében elhelyezett kapcsoló kattan és elkezdődik a hidegpára képződés. Annak mennyisége fokozatosan növekszik, majd rövid időn belül állandósul. Az aromalámpa párát képez, amíg a tartályban lévő víz el nem fogy, azután automatikusan kikapcsol. Figyelmeztetés: Ha bekapcsoláskor a tartályban nincs víz, az aromalámpa röviden felvillan és kikapcsol. Töltse fel a tartályt vízzel és az aromalámpát kapcsolja be. Váltakozó színes megvilágítás (a kapcsoló első megnyomása) 7 féle váltakozó színben történő megvilágítás az aromalámpa bekapcsolá- sakor automatikusan indul. Egyszínű megvilágítás (a kapcsoló második megnyomása) Amennnyiben egyszínű megvilágítást szeretne, a kerámia lámpaernyőt nyomja meg az adott szín megjelenésekor. Aromalámpa bekapcsolása (a kapcsoló első megnyomása) illóolajjal az aromalámpát. Műszaki paraméterek Hálózati adapter Bemeneti feszültség: AC 230 V / 50 Hz Kimeneti feszültség: DC 24 V / 10 W A tartály űrtartalma: 100 ml Használat:

Megvilágítás kikapcsolása (a kapcsoló harmadik megnyomása)

Amennyiben ki szeretné kapcsolni a megvilágítást, de a hidegpára képző- dést megtartaná, akkor ehhez nyomja meg a kerámia lámpaernyőt, amikor csak egy szín világít. Aromalámpa kikapcsolása (a kapcsoló negyedik megnyomása) Amennyiben ki szeretné kapcsolni az aromalámpát, a lámpaernyőt nyomja meg, amikor a megvilágítás ki van kapcsolva. Tisztítás Tisztítás előtt az aromalámpát kapcsolja le az elektromos hálózatról. Amennyiben az aromalámpát nem használja, öntse ki a vizet a tartályból. Az aromalámpát száraz törlőruhával tisztítsa, ne mossa folyó víz alatt sem

mosogatógépben. Karbantartás

Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon az eladóhoz vagy a TESCOMA szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.

P Инструкция по технике безопасности Для ароматизации воздуха в помещении используйте исключитель- но натуральные эфирные масла. Не открывайте аромалампу, если она включена. Не дотрагивайтесь до аромалампы мокрыми руками. После выключения аромалампы вылейте из резервуара неиспользо- ванную воду. Не используйте аромалампу во влажном помещении, поместите ее в недоступное для детей место. Если у вас повышенная чувствительность к натуральным эфирным маслам, не используйте аромалампу с эфирными маслами. Технические параметры Сетевой адаптер Напряжение на входе: AC 230 В / 50 Гц Напряжение на выходе: DC 24 В / 10 Вт Объем резервуара: 100 мл Использование Аромалампа подходит для помещений площадью от 10 до 20 м 2 , используйте ее на плоской поверхности вне досягаемости других объ- ектов. Вставьте разъем питания адаптера в розетку в нижней части аромалампы (1) и подключите адаптер к сети 230 В. Наполнение Снимите с аромалампы керамический плафон и трубку для выхода холодного пара, налейте в резервуар чистую воду (2) до отметки, добавьте 2–3 капли натурального эфирного масла (3), используйте эфирные масла TESCOMA FANCY HOME или другие качественные нату- ральные эфирные масла. Трубку для выхода холодного пара и керами- ческий плафон наденьте обратно (4). Полезный совет: для увлажнения воздуха в помещении можно использовать аромалампу и без эфирных масел. Включение аромалампы (первое нажатие кнопки вкл/выкл) Положите руку на верхнюю часть керамического плафона и слегка на него надавите (5). Услышите легкий щелчок кнопки вкл/выкл, распо- ложенной в нижней части основания, и аромалампа начнет образовы- вать холодный пар. Его количество будет постепенно увеличиваться и через некоторое время стабилизируется. Аромалампа будет обра- зовывать пар до тех пор, пока вода в резервуаре не израсходуется, а затем автоматически отключится.

Включення аромалампи (перше натискання вимикача)

Внимание: если при включении в резервуаре нет воды, аромалампа загорится на короткое время и выключится. Наполните резервуар водой и снова включите аромалампу. Попеременная цветная подсветка (первое нажатие кнопки вкл/выкл) Подсветка с 7 меняющимися цветами активизируется с включением аромалампы. Подсветка одного цвета (второе нажатие кнопки вкл/выкл) Если вы хотите оставить подсветку только одного цвета, нажмите кнопку вкл/выкл в тот момент, когда загорится этот цвет. Отключение подсветки (третье нажатие кнопки вкл/выкл) Если вы хотите отключить подсветку и оставить холодный пар, нажми- те на плафон аромалампы, когда загорится только один цвет. Отключение аромалампы (четвертое нажатие кнопки вкл/выкл) Если вы хотите выключить аромалампу, нажмите плафон аромалам- пы, когда подсветка выключена. Уход Перед чисткой отсоедините аромалампу от электросети. Если вы не планируете использовать аромалампу, вылейте из резервуара неис- пользованную воду. Аромалампу чистите сухой тряпкой, не мойте под проточной водой или в посудомоечной машине. Обслуживание В случае неисправности не ремонтируйте аромалампу самостоятель- но, обратитесь в центр продаж или сервисный центр TESCOMA, контак- ты на www.tescomarussia.ru . U Інструкції з безпеки Використовуйте лише натуральні ефірні олії для ароматизації повітря в кімнаті. Не відкривайте аромалампу, поки вона включена. Не торкайтеся аромалампи мокрими руками. Після вимкнення вилийте невикористану воду з резервуара аромалампи. Не використовуйте аромалампу у вологому середовищі, зберігайте її в недоступному для дітей місці. Якщо ви чутливі до природних ефірних олій, не використовуйте аромалампу з ефірними оліями. Технічні параметри Мережевий адаптер Вхідна напруга: AC 230 В / 50 Гц Вихідна напруга: DC 24 В / 10 Вт Об‘єм резервуара: 100 мл Використання Аромалампа підходить для приміщень площею від 10 до 20 м 2 , використовуйте її на рівній поверхні поза досяжністю інших об’єктів. Вставте роз‘єм живлення адаптера в роз‘єм в нижній частині аромалампи (1) і підключіть адаптер до мережі 230 В. Наповнення Зніміть з аромалампи керамічний плафон і насадку для холодного пару, налийте в резервуар чисту воду (2) до відмітки, додайте 2–3 кра- плі натуральної ефірної олії (3); використовуйте ефірні олії TESCOMA FANCY HOME або інші високоякісні натуральні ефірні олії. Насадку та керамічний плафон надіньте на місце (4). Гарна порада: для зволоження повітря в приміщенні можна вико- ристовувати аромалампу без ефірних олій.

Покладіть руку поверх керамічного плафону і злегка на нього на- тисніть (5). Почуєте легкий стук вимикача, розташованого в нижній частині основи і аромалампа почне утворювати холодний пар. Його кількість поступово збільшуватиметься і через деякий час стабілізу- ється. Аромалампа буде утворювати пар поки вода в резервуарі не буде витрачена, потім вона автоматично вимкнеться. Увага: якщо в резервуарі немає води, при включенні аромалампа коротко засвітиться і вимкнеться. Додайте воду в резервуар і знову включіть аромалампу. Чергування кольорового підсвічування (перше натискання вимикача) Підсвічування 7 кольорами які між собою чергуються запускається автоматично, коли аромалампа включена. Підсвічування одним кольором (друге натискання вимикача) Якщо ви хочете, щоб підсвічував тільки один колір, натисніть на пла- фон аромалампи, поки цей колір світить. Якщо ви хочете вимкнути підсвічування і продовжити утворення хо- лодного пару, натисніть на плафон аромалампи, в той момент коли горить лише один колір. Вимкнення аромалампи (четверте натискання вимикача) Щоб вимкнути аромалампу, натисніть на плафон аромалампи, коли підсвічування вимкнене. Чищення Перед очищенням вимкніть аромалампу з мережі. Якщо ви не будете використовувати аромалампу, вилийте невикористану воду з резерву- арa. Аромалампу чистіть лише сухою ганчіркою, не мийте під проточ- ною водою або в посудомийній машині. Технічне обслуговування У разі несправності не ремонтуйте аромалампу самостійно, звер- ніться у центр продажу або сервісний центр TESCOMA, контакти на www.tescoma.ua . Вимкнення підсвічування (третє натискання вимикача)

Use with essential oils Používejte s esenciálními oleji / Utilizzare con oli essenziali Utilizar con aceites esenciales / Usar com óleos essenciais Mit ätherischen Ölen verwenden / Utiliser avec des huiles essentielles Do użytku z olejkami zapachowymi / Používajte s esenciálnymi olejmi Illóolajokkal együtt használja / Используйте с эфирными маслами Використовуйте з ефірними оліями

For aromatherapy and chromotherapy Pro aromaterapii a colorterapii Per aromaterapia e cromoterapia Para aromaterapia y cromoterapia Para aromaterapia e cromoterapia Für Aromatherapie und Farbtherapie Pour aromathérapie et colorthérapie

Do aromaterapii i chromoterapii Na aromaterapiu a kolorterapiu Aromaterápiához és színterápiához Для ароматерапии и цветотерапии Для ароматерапії та кольоротерапії

Auto-off Automatické vypnutí / Spegnimento automatico Apagado automático / Desliga automaticamente Abschaltautomatik / Arrêt automatique Automatyczne wyłączanie / Automatické vypnutie Automatikus kikapcsolás / Автоматическое отключение Автоматичне вимкнення Backlight in 7 colours Podsvětlení v 7 barvách / Retroilluminazione in 7 colori Luz de fondo en 7 colores / Luz ambiente em 7 cores Beleuchtung in 7 Farben / Système d‘éclairage en 7 couleurs Podświetlenie w 7 kolorach / Podsvietenie v 7 farbách Háttérvilágítással 7 színben / Подсветка в 7 цветах Підсвічування у 7 кольорах Ceramic shade Keramické stínítko / Paralume in ceramica / Pantalla de cerámica Abajur em cerâmica / Gehäuse aus Keramik Abat-jour en céramique / Ceramiczny abażur / Keramické tienidlo Kerámia lámpaernyő / Керамический плафон / Керамічний плафон

Use Hygrometer with thermometer ACCURA for measuring current air humidity. K měření aktuální vlhkosti vzduchu používejte Vlhkoměr s teploměrem ACCURA. Utilizzare il Igrometro con termometro ACCURA per misurare il livello di umidità dell’aria.

Utilizar el Higrómetro con termómetro ACCURA para medir la humedad del aire. Usar o Higrómetro com termómetro ACCURA para medir a humidade atual do ar. Um die Ist-Luftfeuchtigkeit zu messen, ist das Hygrometer mit Thermometer ACCURA zu verwenden. Utiliser Hygromètre avec thermomètre ACCURA pour mesurer l‘humidité actuelle de l‘air. Do mierzenie aktualnej wilgotności powietrza polecamy używać Wilgotnościomierz z termometrem ACCURA. Na meranie aktuálnej vlhkosti vzduchu používajte Vlhkomer s teplomerom ACCURA. Az aktuális páratartalommérésére használja az ACCURA pára- és hőmérőt. Используйте Гигрометр с термометром ACCURA для измерения текущей влажности воздуха. Використовуйте Гігрометр з термометром ACCURA для вимірювання поточної вологості повітря.

Art.: 634486

Available at your retailer / Žádejte u svého prodejce / Chiedi al tuo rivenditore / Pregunte en su tienda Pergunte ao seu revendedor / Bei IhremHändler erhältlich / Demandez à votre revendeur Zapytaj swojego sprzedawcę / Žiadajte u svojho predajcu / Keresse boltjainkban Спрашивайте у своего продавца / Запитуйте у свого продавця

Art.: 906828

Art.: 906820

Art.: 906824

Art.: 906832.11

Art.: 906832.43

Art.: 907922

Art.: 907920

Essential oils Esenciální oleje Oli essenziali Aceites esenciales Óleos essenciais Ätherische Öle Huiles essentielles Olejki zapachowe Esenciálne oleje Illóolajok Эфирные масла Ефірні олії

TESCOMA s.r.o., U Tescomy 241, 760 01 Zlín, Czech Republic / TESCOMA distributors: IT , Cazzago S.M. (BS), Trav. Caduti del Lavoro 3 ES , TESCOMA España, S.L., Mutxamel, Alicante, P.I.Riodel, E4 / PT , Espargo, Sta. Maria da Feira, Rua 25 de Abril 215 PL , Katowice, Warzywna 14 / SK , Púchov, Nimnická cesta / UA , Одеса, ТОВ “Т.Д.T.”, 2/1 В. Стуса / DE , Butzbach-Griedel, Wingerstr. HU , 1115 Bp., ATEMA Mo. Kft., Keveháza u. 1-3. / CN , Guangzhou, Tianhe District

Art.: 906918

Made with FlippingBook - Online catalogs